مقاله طرح راهبردی ساماندهی محور وکیل آباد بر اساس نظریه TOD و تدقیق آن در قالب دو ایستگاه

مقاله طرح راهبردی ساماندهی محور وکیل آباد بر اساس نظریه TOD و تدقیق آن در قالب دو ایستگاه

مقاله طرح راهبردی ساماندهی محور وکیل آباد بر اساس نظریه TOD و تدقیق آن در قالب دو ایستگاه
مقدمه
با توجه به رشد روز افزون شهر ها در چند دهه اخیر و افزایش نیاز به سفر های درون شهری و توسعه حمل ونقل عمومی ، عدم برنامه ریزی مناسب باعث بروز مشکلات ترافیکی،زیست محیطی و… می شود.

لذا می بایست با بهره گیری از سیستم های حمل ونقل عمومی نظیر مترو و قطار سبک شهری ایجاد یک شبکه پیوسته حمل ونقل عمومی نمود. با توجه به تجارب سایر شهر ها و کشور ها در زمینه ایجاد سیستم حمل و نقل عمومی به این نتیجه دست می یابیم که با ایجاد این شبکه، در اطراف ایستگاههای مترو، تغییر و تحولی خودرو صورت می گیرد. بر پایه نگرش TOD (توسعه با محوریت حمل ونقل عمومی) می توان با یک برنامه ریزی صحیح کاربری های اطراف ایستگاه را سازماندهی کرد . در این نگرش سعی می شود ارتباط مناسبی بین سه عرصه کار ،زندگی،اوقات فراغت برقرار گردد.
این شیوه از توسعه از یک سو به دنبال یافتن راه حلی برای مسئله حمل ونقل و رفت و آمد فزاینده و اجتناب پذیر شهر های امروزی است و از سوی دیگر کاهش مشکلات ناشی از این سفر ها مانند آلودگی ها ،مصرف سوخت و انرژی در نظر دارد.

درصورت برنامه ریزی صحیح ، ایستگاه های مترو نه تنها به عنوان نقاطی جهت تبادل وجابجایی مسافرین محسوب خواهد شد ، بلکه دارای عملکردهای چندگانه بوده وبصورت مراکزی برای انجام فعالیت های مختلف تجاری، اداری،خدماتی، فرهنگی، … وارائه خدمات گوناگون درقالب مجتمع ایستگاهی به شهروندان درخواهد آمد. بدین ترتیب ازانجام بسیاری ازسفرهای زائد جلوگیری شده ومیزان استفاده ازسیستم حمل ونقل ریلی – مترو نیزافرایش خواهد یافت

فهرست مطالب
۱- فصل اول ۱
۱-۱- مقدمه ۱
۲-۱- بیان مسئله ۱
۳-۱- ضرورت واهمیت تحقیق ۲
۴-۱- سابقه وپیشینه تحقیق ۲
۵-۱- مشکلات تحقیق ۳
۶-۱- روش تحقیق ۳
۷-۱- اهداف تحقیق ۳
۲- فصل دوم ۴
۱-۲- مفهوم حمل و نقل وضرورت های آن : ۴
۱-۱-۲- حمل ونقل واقتصاد: ۵
۲-۱-۲ حمل ونقل ومحیط زیست : ۵
۲-۲- حمل و نقل عمومی ، ضرورت واهمیت آن : ۶
۳-۲- انواع حمل و نقل عمومی : ۷
۴-۲- طبقه بندی سیستم های حمل ونقل سریع : ۸
۵-۲- معرفی سیستم قطار شهری : ۹
۱-۵-۲- تعریف قطار سبک شهری : ۹
۲-۵-۲- تفاوت قطار سبک شهری با تراموا ۹
۳-۵-۲- مشخصات قطار سبک شهری : ۹
۶-۲- نقش و عملکرد قطار شهری : ۱۰
۷-۲- مزایا و معایب احداث قطار شهری : ۱۰
۸-۲- سابقه پیدایش سیستم های ریلی درون شهری در جهان : ۱۱
۹-۲- سابقه پیدایش سیستم های ریلی درون شهری در ایران : ۱۲

۳- فصل سوم ۱۴
۱-۳ نقش سیستم حمل و نقل سریع بر حمل و نقل عمومی : ۱۴
۲-۳- نقش حمل ون قل عمومی (TOD)(Transpostation Oriented Development) بر توسعه شهری : ۱۷
۱-۲-۳- نقش شبکه قطار شهری بر توسعه شهری : ۱۷
۱-۱-۲-۳- توسعه اراضی پیرامون ایستگاه های قطار شهری : ۱۸
۱-۱-۱-۲-۳- عوامل موثربرتوسعه اراضی اطراف ایستگاهها : ۱۹
۲-۱-۱-۲-۳- عوامل موثربرتوسعه ایستگاههای قطارشهری : ۲۰
۲-۲-۳ توسعه با محوریت حمل ونقل عمومی TOD)) 22
۱-۲-۲-۳ توسعه با گرایش حمل ونقل عمومی چیست: ۲۲
۲-۲-۲-۳ اهداف برنامه ریزی TOD موفق: ۲۳
۳-۲-۲-۳ دلیل اهمیت TOD 24
۴-۲-۲-۳ عوامل موثر بر TOD 24
۵-۲-۲-۳ فوائد TOD 25
۶-۲-۲-۳ اصول هدایت TOD ها ۲۶
۷-۲-۲-۳ ابتکارات TOD 29
۳-۳- بررسی ایستگاهای حمل و نقل عمومی ۳۰
۱-۳-۳- مشخصات انواع ایستگاه ها ۳۱
۱-۱-۳-۳- ایستگاه محلی ۳۱
۲-۱-۳-۳- ایستگاه شهری ( میانی ) ۳۱
۳-۱-۳-۳- ایستگاه پایانه ای ۳۲
۴-۳- ارتباط حرکت پیاده وتوسعه براساس TOD 33
۱-۴-۳ – سیستم پیاده ۳۴
۱-۱-۴-۳- هویت پیاده درشبکه ارتباطی شهر ۳۴
۲-۱-۴-۳- اهمیت و جایگاه سیستم پیاده ۳۴
۳-۱-۴-۳- برنامه ریزی سیستم پیاده ۳۵
۴-۱-۴-۳- فضا وسیمای معابر پیاده ۳۵
۵-۱-۴-۳- اصول برنامه ریزی درارتباط باپیاده ۳۵
۶-۱-۴-۳- کنترل تاثیرات راه بر محیط شهری ۳۶
۷-۱-۴-۳- اهداف و مقاصد بهبود سیستم پیاده ۳۶
۸-۱-۴-۳- طراحی مسیرهای مناسب برای مسیرهای پیاده ۳۷
۵-۳ تجارب جهانی دررابطه با TOD 38
نتیجه گیری: ۴۲

۴- فصل چهارم ۴۳
۱-۴- مطالعات شهرمشهد: ۴۳
۱-۱-۴- مطالعات جغرافیایی واقلیمی شهرمشهد : ۴۳
۱-۱-۱-۴- ویژگی های جغرافیایی شهرمشهد: ۴۳
۲-۱-۱-۴- ویژگی های اقلیمی شهر مشهد : ۴۴
۱-۲-۱-۱-۴- تاثیراقلیم برتوده ها: ۴۵
۲-۱-۴- مطالعات جمعیتی شهرمشهد: ۴۵
۱-۲-۱-۴- جمعیت ساکن ۴۵
۲-۲-۱-۴- جمعیت شناور ۴۶
۳-۲-۱-۴- ترکیب سنی جنسی ۴۶
۴-۲-۱-۴- چشم اندازآینده جمعیت ۴۷
۳-۱-۴- مطالعات اقتصادی شهرمشهد: ۴۸
۱-۳-۱-۴- فعالیت: ۴۸
۲-۳-۱-۴- گروه های شغلی درنواحی مختلف شهر ۴۸
۴-۱-۴- مطالعات اجتماعی وفرهنگی شهرمشهد: ۴۹
۵-۱-۴- بررسی دوره های تاریخی مشهد : ۵۰
۱-۵-۱-۴- توسعه شهرمشهد دردوره پهلوی اول : ۵۰
۲-۵-۱-۴- توسعه شهرمشهد دردوره پهلوی دوم : ۵۰
۳-۵-۱-۴- توسعه شهرمشهد تاسال ۱۳۴۵: ۵۰
۴-۵-۱-۴- توسعه شهرازسال ۱۳۴۵ به بعد: ۵۰
۵-۵-۱-۴- دوره توسعه شتابان شهر: ۵۱
۶-۵-۱-۴- عوامل موثر برجهات توسعه تاریخی شهر: ۵۱
۶-۱-۴- بررسی بافت شهری: ۵۲
۷-۱-۴-مطالعات فضایی- کالبدی- عملکردی شهرمشهد ۵۴
۱-۷-۱-۴- ساختار فضایی- کالبدی- عملکردی شهر مشهد ۵۴
۲-۷-۱-۴- بررسی ساختار فضایی مناطق شهر مشهد ۵۴
۳-۷-۱-۴-پیشنهاد طرح جامع درباره کاربری شهری ومنطقه ای شهرمشهد: ۵۵
کاربری های مقیاس منطقه ۵۵
کاربری های مقیاس شهری ۵۵
۸-۱-۴- محورهای عمده شهر: ۵۷
۱-۸-۱-۴- محورهای شاخص به لحاظ نقش ارتباطی ویا سیمای شهری : ۵۷
۲-۱-۸-۴- محورهای شاخص به لحاظ نوع کارکرد : ۵۷
۳-۸-۱-۴- محورهای شاخص درجه یک : ۵۸
۹-۱-۴- عناصرشاخص شهر: ۵۹

۵- فصل پنجم ۶۰
۱-۵- شناسایی وضع موجود: ۶۰
۱-۱-۵- معرفی محدوده مداخله وبلافصل درشهرمشهد : ۶۰
۲-۱-۵- مطالعات سطح بلافصل: ۶۰
۱-۲-۱-۵- معرفی موقعیت ووسعت ونقش وجایگاه حوزه بلافصل درشهرمشهد ۶۰
۱-۱-۲-۱-۵- تعیین مرز و موقعیت محدوده،مساحت و … ۶۰
۲-۱-۲-۱-۵-جایگاه محدوده مورد مطالعه در شهر بر اساس تقسیمات طرح جامع ۶۰
۲-۲-۱-۵- طرح های بالا دست درحوزه بلافصل : ۶۱
۱-۲-۲-۱-۵- پیشنهادات طرح جامع شهرمشهد برای حوزه بلافصل: ۶۱
۲-۲-۲-۱-۵- ضوابط طرح جامع برای حوزه بلافصل: ۶۱
ضوابط تفکیک: ۶۱
مقررات ساختمانی: ۶۴
۳-۲-۲-۱-۵- پیشنهادات طرح تفصیلی شهرمشهد برای حوزه بلافصل: ۶۶
۴-۲-۲-۱-۵- ضوابط طرح تفصیلی برای حوزه بلافصل: ۶۶
تفکیک قطعات ۶۸
مقررات ساختمانی ۶۹
۵-۲-۲-۱-۵- پیشنهادات طرح بلند مرتبه سازی شهرمشهد برای حوزه بلا فصل: ۷۴
سمت و سوی تمایلات بلندمرتبه سازی در سالهای اخیر: ۷۴
اولویت بندی محدوده ها بر اساس عوامل مختلف ۷۴
شاخص های محیطی ۷۴
شاخص های کالبدی: ۷۵
۶-۲-۲-۱-۵- ضوابط طرح بلند مرتبه سازی برای حوزه بلافصل: ۷۶
۳-۲-۱-۵- بررسی نوع بافت شهری درحوزه بلافصل ۸۲
۴-۲-۱-۵- بررسی کاربری های مهم شهری در حوزه بلافصل ۸۳
۵-۲-۱-۵- بررسی نظام دسترسی درحوزه بلافصل ۸۴
۱-۵-۲-۱-۵- بررسی وموقعیت خیابان های منتهی به محور ۸۴
۲-۵-۲-۱-۵-بررسی سیستم حمل ونقل عمومی درطول مسیر ۸۵
۳-۱-۵- مطالعات سطح مداخله ۸۶
۱-۳-۱-۵- معرفی موقعیت و وسعت و نقش و جایگاه حوزه مداخله در شهر مشهد ۸۶
۱-۱-۳-۱-۵- تعیین مرز و موقعیت محدوده،مساحت و … ۸۶
۲-۱-۳-۱-۵- بررسی موقعیت ایستگاهای قطارشهری درحوزه مداخله ۸۶
۲-۳-۱-۵- طرح های بالا دست درحوزه مداخله ۸۶
۱-۲-۳-۱-۵- پیشنهادات طرح جامع مشهد برای حوزه مداخله ۸۷
۲-۲-۳-۱-۵- ضوابط طرح جامع مشهد برای حوزه مداخله ۸۷
۳-۲-۳-۱-۵- بررسی مطالعات حمل ونقل درحوزه مداخله ۸۷
۳-۳-۱-۵- بررسی کاربری اراضی در حوزه مداخله: ۸۸
۱-۳-۳-۱-۵- نحوه کاربری اراضی درحوزه مداخله : ۸۸
۲-۳-۳-۱-۵- وضعیت فعالیت ها درمحدوده مجاورایستگاهها: ۸۹
۳-۳-۳-۱-۵- بررسی کاربری پیشنهادی طرح تفصیلی درحوزه مداخله: ۹۱
۴-۳-۳-۱-۵- میزان تحقق پذیری کاربری های طرح تفصیلی درحوزه مداخله: ۹۱
۵-۳-۳-۱-۵- ضوابط طرح تفصیلی برای حوزه مداخله ۹۱
۴-۳-۱-۵- مساحت قطعات در حوزه مداخله ۹۱
۵-۳-۱-۵- قدمت ابنیه در حوزه مداخله: ۹۲
۶-۳-۱-۵- کیفیت ابنیه در حوزه مداخله: ۹۲
۷-۳-۱-۵- وضعیت تراکم در حوزه مداخله: ۹۳
۸-۳-۱-۵- قیمت زمین در حوزه مداخله: ۹۳
۹-۳-۱-۵- وضعیت معابر ودسترسی در حوزه مداخله: ۹۴
۱-۹-۳-۱-۵- نحوه دسترسی کاربری های مولد سفر: ۹۴
۱۰-۳-۱-۵- وضعیت مالکیت اراضی در حوزه مداخله: ۹۶
۱۱-۳-۱-۵- وضعیت اجتماعی واقتصادی ساکنین در حوزه مداخله: ۹۶
۱-۱۱-۳-۱-۵- بررسی جمعیت و نرخ رشد آن در حوزه مداخله: ۹۶
۲-۱۱-۳-۱-۵- بررسی وضعیت اقتصادی ساکنین در حوزه مداخله: ۹۷
۳-۱۱-۳-۱-۵- تعداد کل مسافرین و نرخ رشد آن: ۹۷
۱-۳-۱۱-۳-۱-۵- تعداد مسافر درهرنوبت حرکت قطار: ۹۷
۲-۳-۱۱-۳-۱-۵- تعداد مسافر قطارسبک شهری درساعات اوج: ۹۸
۳-۳-۱۱-۳-۱-۵- تعداد مسافرروزانه قطارسبک شهری : ۹۹
۴-۱۱-۳-۱-۵- رده بندی ایستگاه ها براساس تعداد مسافرین و مطالعات شهری: ۱۰۰
۱-۴-۱۱-۳-۱-۵- طبقه بندی اولیه ایستگاهها بر اساس تعداد مسافرین روزانه(مرحله اول ): ۱۰۰
۲-۴-۱۱-۲-۲-۵- تدقیق نتایج طبقه بندی اولیه براساس مطالعات مقیاس شهری : ۱۰۱
۳-۴-۱۱-۳-۱-۵-تدوین معیارهای مناسب جهت رده‌بندی: ۱۰۱
۴-۴-۱۱-۳-۱-۵-تکمیل نتایج رده بندی ایستگاهها براساس مطالعات مقیاس شهری(مرحله دوم): ۱۰۲

نتایج رده بندی ایستگاهها براساس تعداد مسافرین و مطالعات شهری : ۱۰۳
تجزیه وتحلیل وبررسی پرسشنامه ها : ۱۰۵
عوامل موثربرتوسعه ایستگاههای قطارشهری محوروکیل آباد با توجه به نظرات مردمی : ۱۰۵
۶- فصل ششم ۱۰۹
۱-۶- ارائه طرح های راهبردی برای محوروکیل آباد : ۱۰۹
۱-۱-۶- ارائه پیشنهادات و راهبردها در رابطه با عملکردها: ۱۰۹
۱-۱-۱-۶-توزیع مناسب فعالیت ها در اطراف ایستگاهای قطار شهری : ۱۰۹
۲-۱-۱-۶-توسعه فضاهای عمومی: ۱۰۹
۳-۱-۱-۶-استفاده چند منظوره از فضا(عملکردی): ۱۰۹
۴-۱-۱-۶-افزایش تراکم ساختمانی با توجه به طرح های بالا دست: ۱۰۹
۲-۱-۶- ارائه پیشنهادات و راهبردها در رابطه با دسترسی ها: ۱۱۰
۱-۲-۱-۶- مسیرهای پیاده: ۱۱۰
۲-۲-۱-۶- وسایل نقلیه شخصی: ۱۱۰
۳-۲-۱-۶- حمل ونقل عمومی: ۱۱۰
عوامل موثربرتوسعه اراضی اطراف ایستگاهها : ۱۱۱
قابلیت توسعه: ۱۱۱
وضعیت عملکردی: ۱۱۱
وضعیت دسترسی: ۱۱۲
مقیاس وتعداد مسافرایستگاه: ۱۱۲
نتیجه گیری: ۱۱۳

۲-۶- ارائه وارزیابی گزینه ها جهت انتخاب گزینه برتر : ۱۱۴
– موقعیت شهری ایستگاه های مورد مطالعه: ۱۱۴
– وضعیت تراکم در حوزه مداخله: ۱۱۴
– کیفیت ابنیه در حوزه مداخله: ۱۱۴
-وجوداراضی بایروقابل توسعه: ۱۱۴
– کاربری وضع موجود در حوزه مداخله: ۱۱۴
– ارائه گزینه های پیشنهادی: ۱۱۵
– ارزیابی گزینه ها: ۱۱۷
نتیجه گیری: ۱۱۸
منابع وماخذ ۱۱۹
پیوست ۱۲۱

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 140

فرمت فایل: WORD