دانلود مقاله راهسازی

دانلود مقاله راهسازی

تعاریف و مفاهیم فنی راهسازی
نوعی آسفالت حفاظتی با ضخامت کم اطلاق می گردد که به ‏منظور بهبود راهآسفالته(اعم از آسفالت گرم یا آسفالت ‏سطحی یا انواع دیگر آسفالت) و نیز غیر قابلنفوذ نمودن ‏آن در مقابل نزولات جوی نظیر برف و باران و غیره بکار ‏برده می شود. سیککت شامل پخش یک لایه قیر مخلوط با ‏امولسیون قیر توأم با مصالح و با بدون پخش مصالحباشد.‏

پریمکت :‏
اندود نفوذی به منظور آماده نمودن سطح راه شنی جهت بخش ‏قشر آسفالت آنجام می گرددقیر پریمکت که در سطح راه شنی ‏پخش می گردد در داخل خلل و فرج آن نفوذ نموده و علاوهبر ‏تحکیم سطح راه شنی سبب تسهیل چسبندگی قشر آسفالت به ‏بدنه راه می گردد.‏

تک کت:‏
پخش یک لایه بسیار نازک امولسیون قیر روی سطح آسفالتی ‏یا بتنیبهمنظور آغشته نمودن سطوح مزبور و ایجاد و ‏چسبندگی با قشرآسفالتی که متعاقباً روی آن پخش می شود ‏اندود سطحی و یا تک کت نامیده می شوند.‏

لکه گیری :‏
هر گاه در راهها بر اثر فشار ترافیکی و خرابی جسم راه ‏آسفالت سطح راه خراب شده وبا به شکل موزائیکی درآمده ‏باشد بوسله دستگاه کاتر آسفالتهای خراب شده را ‏بصورتشکلهای منظم خارج نموده و چنانچه زیرسازی نیز ‏دچار آسیب دیدگی شده بود نسبت بهاصلاح آن نیز اقدام می ‏کنیم سپس سک لایه تک کت ریخته و با آسفالت مرغوب رویه ‏رامرمت می نمائیم.‏

حریم راه:‏
با توجه ببه نوع راهی که طراحی و احداث گردد حریم در ‏نظر گرفته می شود. منظور ازحریم مقدار زمینی است که از ‏دو طرف راه برای مقاصد خاصی اختصاص می یابد این ‏مقاصدرا می توان بطور خلاصه بشرح ذیل ذکر نمود:‏

  1. ایجاد میدان دید وسیعتر برای رانندگان
  2. ایجاد تسهیلات جهت تعریض راه در آینده با توجه به ‏افزایش ترافیک
  3. جلوگیری یا کاهش خطرات ناشی از انحراف خودروها از ‏جاده ((با جلوگیری از احداثساختمان با هر گونه بنا در ‏حریم))‏

گاردریل :‏
نوعی جدا کننده که از جنس ورق گالوانیزه برای حفاظ در ‏راهها استفاده می شود کهدر اتوبانها، نقاط پرتگاه، ‏گردنه ها و قوسها نصب می شود تا از تصادفات و ‏اتفاقاتناگوار در هنگام رانندگی جلوگیری شده یا عوارض ‏آنها کمتر شود.‏

فهرست مطالب :‏
عنوان : ‏صفحه:‏
تعاریف و مفاهیم فنی راهسازی ‏ ‏۱‏
سیستم کامپیوتری رهیابی ماشین آلات راهسازی ‏ ‏۵‏
مزایای کاربرد ‏CAES‏ ‏ ‏۱۰‏
اقدامات صورت گرفته جهت ایمنی راه در آمریکا ‏۱۱‏
حفاظهای ایمنی کنار جاده ‏۲۲‏
اقدامات کم هزینه مهندسی و تشدید قوانین در ارتقاء ‏سطح ایمنی جاده ها ‏ ‏۲۹‏
استفاده از الیاف در آسفالت ‏۳۵‏
ترکها در آسفالت ‏ ‏۳۶‏
مواد افزودنی و تأثیر آن در آسفالت ‏ ‏۳۸‏
آسفالت الیافی ‏۳۹‏
الیاف فولادی ‏ ‏۴۱‏
مقاومت های آسفالت ‏۴۵‏
روکش آسفالت خیابانها ‏۴۹‏
منابع ‏ ‏۵۴‏

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 59

فرمت فایل: WORD