مقاله ترجمه شده جمع و تفریق اعداد دو رقمی

مقاله ترجمه شده جمع و تفریق اعداد دو رقمی

مقاله انگلیسی ریاضی همراه با ترجمه فارسی با عنوان جمع و تفریق اعداد دو رقمی Adding and Subtracting Two-Digit Numbers

قسمتی از متن ترجمه شده
شروع کنید به وسیله مرور عملیات اصلی تفریق اعداد یک رقمی را .وقتی بچه ها با مهارت بحث می کنند با این عملیات ،توضیح می دهند که آنها بعدا یاد خواهند گرفت که چگونه تفریق کنند اعداد دو رقمی را.
مطالب : شفافیت ننوشته،بلوکهای مرتفع ده تایی سکه ها
تدارکات : یک قالب یکان و دهگان به صورت شفاف بکشید.بچه ها با استفاده از یک قالب یکان عمل کرده اند همچنین قالبهای دهگان و بلوک های ده تایی برای نشان دادن اعداد دو رقمی.

مهارت ها و مفاهیم لازم: بچه ها باید یک درک با ثبات از عملیات اصلی تفریق داشته باشند .

نکته: شما جمع اعداد دو رقمی را یاد گرفته اید امروز شما یاد خواهید گرفت که چگونه اعداد دو رقمی را تفریق کنید.
سوال : من۲دهتایی و ۵ یکی دارم این چه عددی را نشان می دهد؟(۲۵)
سوال : چگونه من میتوانم نشان دهم تفریق را بابلوک های ۱۰ تایی ؟(بلوکهارا جداگانه بردارید).فرض کنید که من می خواهم ۱۲را از یکدیگر جدا کنم .برای اینکار چه چیز نیاز است که من انجام دهم ؟بچه ها ممکن است پیشنهاد کنند که جدا کنید یک ده تایی و دو یکی.آنها را جدا کنید و بچه ها می شمارند آنها را برای اختلاف را بفهمند یک ده تایی وسه یکی یا ۱۳

نکته: ما می توانیم از یک قالب ده تایی و یکی استفاده کنیم برای کمک به اینکه ما ۱۲را از ۲۵ کم کنیم.بچه ها را راهنمایی کنید به محض اینکه آنها به شما بگویند که بنویسید

یک،۲ در ستون ده تایی و یک ،۵ در در ستون یکانی.وسپس جا دهید یک ۲را در ستون یکانی و یک ۱ را در ستون ده تایی توضیح می دهد که بعلاوه شما شروع کنید تفریق سازی را با ستون یکانی
سوال:اگر من کم کنم ۲یکی رااز ۵ یکی،باقیمانده یکان ها چند است ؟(۳)سه را در ستون یکان بنویسید.اگر من کم کنم یک دهتابی را از ۲ ده تایی،باقیمانده ده تایی چند است ؟(یک ده تایی )بنابراین اختلاف (۱۳) ۱۵-۲۵ چند است؟
بچه ها یاد گرفته اند که اختلاف به همان صورتی است که آنها اختلاف را به دست آوردهاند با استفاده از بلوک ها جاسازی کنید دهگان و یکان را با سکه هایی که نشان می دهند ۲۵ سنت بچه ها سکه هارا شمرده اند.

سئوال:فرض کنیدمن میخواهم ۱۲را از۲۵ کم کنم.چگونه من می توانم این تفریق را با سکه ها نشان دهم ؟بچه ها ممکن است پیشنهاد کنند که یک سکه ده سنتی ودو پنی رااز یکدیگر جدا کنید سپس بشمارید برای اینکه ببینید چه تعداد سکه ده سنتی و پنی باقیمانده است .بچه ها معلوم کرده اند که یک سکه ده سنتی و سه پنی باقی مانده است ،با سیزده سنت)

تذکر:شما می توانید مقادیر پول را باز هم کم کنید درست به همان صورتیکه شما اعدادرااز یکدیگر کم می کنید.فقط به خاطر داشته باشید برای جاسازی علامت سنت بعد از هر مقدار پول بنویسید ۲۵و ۱۲در قالبهای یکان و دهگان .نقل می کنند سکه ده سنتی را برای ده تاییها و پنی برای یکی ها .شروع با پنی ها ،کار کنید از طریق عمل تفریق توضیح می دهند هنگام تفریق مقادیر پول که کمتر از یک دلار هستند ،بچه ها به نوشتن علامت سنت ها بعد از هر مقداری نیاز دارند.خاتمه دهید بوسیله ارجاع بچه ها به مثال ابتدایی و با توجه به اینکه تنها اختلاف بین تفریق مقادیر پول و تفریق اعداد شمارشی علامت سنت است .تکرار کنید فعالیت را با استفاده از مثالهایی که نیاز به از نو سازمان دادن ندارند .

Abstract
Begin by reviewing basic one-digit subtraction facts. When children demonstrate proficiency with these facts, explain that they will next learn how to subtract two-digit numbers.
Materials: blank transparency, overhed base-ten blocks, coins
Preparation: Draw a tens-and-ones frame on the transparency. Have children practice using a tens-and-ones frame and base-ten blocks to represent two-digit numbers.
Prerequisite Skills and Concepts: Children should have a solid grasp of subtraction of basic facts.

این مقاله به صورت ورد (docx) می باشد و تعداد صفحات آن ۱۱ صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقاله را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقاله می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 11

فرمت فایل: WORD