مقاله انگلیسی همراه با ترجمه در مورد سینما

مقاله انگلیسی همراه با ترجمه در مورد سینما

سینما

بخشی از مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی
این مقاله در خصوص توزیع و تولید فیلم می باشد

چکیده:
فیلم ها ابزار قدرتمندی برای تولید و گسترش ایده ها می باشند. چنین ابزار تولید و توزیع آزادی در جامعه ما تاثیر می گذارد.  به همین دلیل است که صنعت فیلم چندین بار مورد ارزیابی انتقادی قرار گرفته است .انقلاب دیجیتالامکان جایگزینی رادیکالی سینمای اختلاطی را فراهم می اورد،

آن را بر  اساس وب و به عنوان یک همکار که وظیفه ی تولید و توزیع سیستم های اجتماعی را به عهده دارد طرح ریزی می کند. اما آیا واقعا این یک جایگزینی مناسب است ؟ به منظور پاسخ به این سوال ما یک مطالعه موردی درباره ی ‘ گروهی از مالکین ‘ انجام دادیم ( www.aswarmofangels.com ) ، مقاله  هم اکنون در حال اجراست و هدف ان این است که با استفاده از همکاری مالی و خلاقیت های  ۵۰۰۰۰ نفر یک فیلم بلند سینمایی  را بسازند.

اگرچه هم اکنون چنین جمعیتی بر ساخت این فیلم تمرکز ندارند اما جامعه فعال از اوایل سال ۲۰۰۶ در ساخت این فیلم مشارکت کرده اندو به همین دلیل محصولات مرتبط در حال حاضر در دسترس است. یافته های اولیه ما نشان می دهد که یک فیلم ، به عنوان یک محصول و فرایند ، مدولار در جهت حل مسئله توزیع ایجاد می شود.

با این حال،در ارزیابی حکومت از جمعیت و از مدل کسب و کار تاکید بر وجود مسائل حل نشده و احتمالیبرای اولین بارحیاتی است.و این تعجب آور نیست ، چون  طرح گروهی از فرشتگان اولین آزمایش در باز ساخت فیلمی با چنین پیچیدگی است .

مقدمه مقاله لاتین سینما

توسعهسریعدر سینمابه عنوان صنعتیبا۱۲۰سال سابقه با توجه بهعواملتکنولوژیک،اقتصادی و اجتماعیاست. و خروجی هایاصلی آنمحصولاتی چونفیلم های مستند، فیلم کوتاه،  فیلم های انیمیشن،و غیرهمی باشد، و به منظور “رسیدن به” کاربر نهایی، نیاز به تولید وتوزیع دارد.

در پایان زنجیره ارزشی یک فیلم  کاربر به جای یک مصرف کننده وجود دارد؛ مانند سایر کالاهای فرهنگی ، موضوع  مثل قوانین آنتروپی موجود در اشیاء فیزیکی نیست، بلکه کالای فرهنگی ارزش خود را در طول زمان حفظ می کند ( و یا حتی ممکن است افزایش یابد ) . چیزی که در ” مصرف ” یک محصول فرهنگی مانند فیلم ها اهمیت دارد معمولا احتمال ثمر انها در طول زمان می باشد. اما حتی در این مورد، چرخه عمر محصول مصرف شده به طور بالقوه بی پایان است،

چرا که پس از فهم مفاهیم و رمزگشایی معانی آن ،مفهوم موجود به طور بالقوه هرگز توسط مصرف کننده  از دست داده نمی شود و اغلب انتظار می رود که در طول زمان رشد ی کنند، و ناپدید نمی شوند. این به این معنا نیست که یک فیلم هیچ بعد مادی ندارد. اما شرط لازم برای ان دنبال کردن وانتخاب مسیری غیر مادی و جذاب است، این موضوع باعث تولید می شود.

یک فیلم در اولین مرتبه به عنوان یک کالای فرهنگی در نظر گرفته شود ،سپس به عنوان یک کالای اقتصادی در نظر گرفته می شود، حتی می توان عناوین بسیاری را برای ان در نظر گرفت وانها را به فیلم منتسب ساخت و حتی عنوان ان را به صورت یک محصول محسوس و نامحسوس  در نظر گرفت( Pendakur ، ۱۹۹۰؛ موران ، ۱۹۹۶؛ Elsaesser 2001).

چرخهتحقق یک فیلمشاملچهار مرحلهاصلی(درمان، پیش تولید، تولید، پس از تولید) به طور سنتیدر یکساختارسلسله مراتبیو سازمان یافته می تواند در چند کانال توزیع شود، این کانال ها معمولا در سیستمبه اصطلاح’پنجره’ نامیده می شوند(Currah، ۲۰۰۶ ،Perettiوdarkskin2003).

این پنجره ها عبارتند از:

– شرکتدر ایجادمحتوا
– همکاریکمک های مالی ازتولید
– اختلاط/توزیع رایگاننتایج، حتیدر حال پیشرفت کار

مقالهASOAدر ژانویه ۲۰۰۶به ابتکار و رویاپردازیمتهانسون۳۶ساله و مدیر طولانیاندیشازبرایتون، درانگلستانآغاز شد.ایده اساسی شرکت دادن تمام انسان هایی بود که می خواستند در روند ساخت فیلم نقشی داشته باشند. در این ایدهقرا بر این بود که  مشارکتهادر زمینه’خلاقیت /شور افرینی/کنجکاوی’ و به طور کلی مخالف با سودگرایی و مالکیت متمرکز عنوان مخالف بهسودو مالکیتمتمرکزباشدو در نهایت توزیعبه صورت آزادمورد انتظار بود .

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 74

فرمت فایل: WORD