مقاله راه های شناخت مؤمن واقعی

مقاله راه های شناخت مؤمن واقعی

راه های شناخت مؤمن واقعی

مقدمه مقاله
راههای شناخت مومن واقعی کدامند؟
چگونه می توان مومن واقعی بود؟
تعبیر مومن واقعی چیست؟
انسان كامل يعنی انسان‏ نمونه ، انسان اعلی يا انسان والا . انسان مانند بسياری از چيزهای ديگر ، كامل و غيركامل د ارد و بلكه معيوب و سالم دارد و انسان سالم هم دو قسم‏ است : انسان سالم كامل و انسان سالم غير كامل . شناختن انسان كامل يا انسان نمونه از ديدگاه اسلام ، از آن نظر برای ما مسلمين واجب است كه‏ حكم مدل و الگو و حكم سرمشق را دارد ، يعنی اگر بخواهيم يك مسلمان كامل‏ باشيم چون اسلام می‏خواهد انسان كامل بسازد و تحت تربيت و تعليم‏اسلامی به كمال انسانی خود برسيم ، بايد بدانيم كه انسان كامل چگونه است‏ .

چهره انسان كامل چهره روحی و معنوی‏اش را عرض می‏كنم چگونه چهره‏ای است‏ ، سيمای معنوی انسان كامل چگونه سيمائی است و مشخصات انسان كامل چگونه‏ مشخصاتی است ، تا بتوانيم خود و جامعه خود را آن گونه بسازيم . اگر ما “انسان كامل ” اسلام را نشناسيم ، قطعا نمی‏توانيم يك مسلمان تمام و يا كامل باشيم و به تعبير ديگر، يك انسان ولو كامل نسبی از نظر اسلام باشيم.

راههای شناخت انسان كامل از نظر اسلام

شناخت انسان كامل از نظر اسلام دو راه دارد : يك راه اين است كه‏ ببينيم قرآن در درجه اول و سنت در درجه دوم انسان كامل را اگر چه در قرآن و سنت تعبير ” انسان كامل ” نيست و تعبير ” مسلمان كامل ” و ” مؤمن كامل ” است چگونه توصيف كرده‏اند ، ولی به هر حال معلوم است‏ كه ( مسلمان كامل) ، يعنی انسانی كه در اسلام به كمال رسيده است ، و ” مؤمن كامل ” يعنی انسانی كه در پرتو ايمان به كمال رسيده است . بايد ببينيم قرآن يا سنت ، انسان كامل را با چه مشخصاتی بيان كرده‏اند و چه‏ خطوطی برای سيمای انسان كامل كشيده‏اند . از قضا در اين زمينه ، چه در قرآن و چه در سنت بيانات زيادی آمده است.

راه دوم شناخت انسان كامل ، از راه بيانها نيست كه ببينيم در قرآن و سنت چه آمده است ، بلكه از اين راه است كه افرادی عينی را بشناسيم كه مطمئن هستيم آنها آنچنان كه اسلام و قرآن می‏خواهد ، ساخته‏ شده‏اند و وجود عينی انسانهای كامل اسلامی هستند ، چون انسان كامل اسلامی‏ فقط يك انسان ايده‏آلی و خيالی و ذهنی نيست كه هيچوقت در خارج وجود پيدا نكرده باشد ، انسان كامل ، هم در حد اعلا و هم در درجات پائين تر،در خارج وجودپيدا كرده است.

فهرست

مقدمه: 1
راههای شناخت انسان كامل از نظر اسلام : 2
انسان‏ كامل(مومن واقعی) يعنی چه ؟ 4
تعبير ” انسان كامل ” 7
عيبهای جسمی و روانی 8
نتیجه گیری: 12
منابع: 14


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

راهنمای خرید:

  • » لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • » همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • » ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • » در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.