پرسشنامه راهبردهای فرآیندی نظم جویی هیجان

پرسشنامه راهبردهای فرآیندی نظم جویی هیجان

دانلود پرسشنامه استاندارد راهبردهای فرآیندی نظم جویی هیجان شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه،تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه

معرفی پرسشنامه

پرسشنامه راهبردهای فرآیندی نظم جویی هیجان ۲۸ ماده دارد که شات،مانس و مالوف در سال ۲۰۰۹ برای بررسی و سنجش راهبردهای نظم جویی هیجانی مطرح شده در الگوی جان و گروس(۲۰۳) تدوین کرده اند.پرسشنامه راهبردهای فرآیندی نظم جویی هیجان ۷ خرده مقیاس انتخاب موقعیت،تعدیل موقعیت،گسترش توجه،تغییر شناختی،تعدیل تجربی، تعدیل رفتاری و تعدیل زیستی دارد. در این پرسشنامه ۴ خرده مقیاس انتخاب موقعیت،تعدیل موقعیت،گسترش توجه و تغییر شناختی در طبقه راهبردهای نظم جویی هیجان متمرکز بر پیشایند قرار می گیرند در حالی که سه خرده مقیاس تعدیل تجربی،تعدیل رفتاری و تعدیل زیستی متعلق به طبقه راهبردهای متمرکز بر پاسخ تعلق دارند.

روایی و پایایی پرسشنامه

برای بررسی پایایی پرسشنامه از سه روش همسانی درونی، ثبات و همبستگی های مجموعه ماده استفاده شد .در بررسی همسانی درونی آلفای کرونباخ برای مردان و زنان و کل آزمودنی ها محاسبه شد. برای بررسی ثبات پرسشنامه از روش بازآزمایی استفاده شد .آلفای کرونباخ برای مردان ، زنان و کل به دست آمد.
(توضیحات کامل در داخل فایل)

پایایی و روایی: دارد (ایرانی )
مقاله بیس: دارد (یک مقاله فارسی )
مولفه:دارد(سوالات مرتبط مشخص است)
نوع فایل:(word)
تعداد صفحات: ۷
منبع: دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد
گارانتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD