پرسشنامه نگرش زیست محیطی 14 سوالی

پرسشنامه نگرش زیست محیطی 14 سوالی

پرسشنامه استاندارد محقق ساخته نگرش زیست محیطی

پرسشنامه نگرش زیست محیطی شامل 14 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
نگرش زیست محیطی : مجموعه ای از احساسات، تمایلات، عقاید و قضاوت های یک فرد نسبت به یک پدیده یا رخداد زیست محیطی در زندگی است. این نگرش می تواند در جهت حفاظت از محیط زیست وحشی، گیاهان و جانوران بومی، حفظ منابع طبیعی و یا در جهت تخریب محیط زیست باشد. (خوش فر و همکاران، 1388؛ به نقل از امامقلی، 1390).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
نگرش زیست محیطی در این پژوهش عبارت است. از نمره ای که آزمودنی ها از پرسشنامه محقق ساخته سنجش نگرش زیست محیطی کسب می کنند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش امامقلی (1390)، به منظور بررسی روایی(محتوایی) پرسش نامه مذکور از تنی چند از اساتید و صاحب نظران راجع به محتوای آن سؤال شد. و با اعمال تغییرات پیشنهادی ایشان، تأیید نظر ایشان مبنی بر روا بودن ابزار اخذ شد.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش امامقلی (1390)، برای سنجش پایایی پژوهش حاضر، از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. دامنه تغییرات آلفا بین 0 تا 1 است که هر چه مقدار آلفا بیشتر باشد پایایی مقیاس بیشتر خواهد بود. برای انجام این آزمون ابتدا تعداد 40 پرسشنامه در شهرهای مورد مطالعه توزیع شد که مقدار ضریب این آزمون در جدول زیرآمده است.

مشخصات پرسشنامه نگرش زیست محیطی

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری)
تعداد سوال: 14 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD