پرسشنامه هوش هیجانی در ورزش لان و همکاران

پرسشنامه هوش هیجانی در ورزش لان و همکاران

پرسشنامه سنجش هوش هیجانی در ورزش لان و همکاران یک ابزار معتبر برای اندازه‌ گیری هوش هیجانی در فعالیت‌ های ورزشی است. این ابزار از ابعادی مانند درک احساسات هم‌ ورزشی، مهارت‌ های اجتماعی و تنظیم عواطف برای ارزیابی هوش هیجانی ورزشکاران استفاده می‌کند. این پرسشنامه به محققان و مربیان ورزشی کمک می‌ کند تا هوش هیجانی ورزشکاران را درک کرده و راهکارهای بهبود آن را پیشنهاد دهند.

این پرسشنامه دارای 33 سوال بوده و هدف آن سنجش هوش هیجانی در ورزش (میزان تمایل و عزم فرد به تداوم مشارکت در فعالیت ورزشی از ابعاد ارزیابی احساسات دیگران،. ارزیابی احساسات خود، خودتنظیمی، مهارت های اجتماعی، به کارگیری عواطف، و خوش بینی است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول ارائه گردیده است.

روایی و پایایی پرسشنامه
در پژوهش عیدی و همکاران (1392) نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد الگوی شش عاملی سازه هوش هیجانی،. شامل ارزیابی احساسات دیگران، ارزیابی احساسات خود، خودتنظیمی، مهارت های اجتماعی، به کارگیری عواطف و خو ش بینی دارای برازندگی مناسبی است.

همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (0) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (1+) به معنای پایائی کامل قرار می گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می شود.

تعداد سوال: 33
تعداد بعد (مولفه): 6
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 4

فرمت فایل: WORD