پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ 33 سوالی

پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ 33 سوالی

پرسشنامه هوش هیجانی (EQI) سیبریا شرینگ 1999 شامل 33 سوال است. که دارای امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

پرسشنامه استاندارد پرسشنامه هوش هیجانی 33 سوالی

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
هوش هیجانی : شکلی از هوش که از هیجانات و تفکر منتج شده و بمعنی رسیدن به ساختار کلی و توانایی های هیجانی، شخصیتی و اجتماعی است. و با توانایی مقابله با درخواست ها، سازگاری و انطباق با محیط پیرامون که برای موفق شدن در برآوردن خواست های اجتماعی لازم است، ارتباط دارد. ( بار-آن ، 1999؛ به نقل از قدس، 1392).

هوش هیجانی

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
منظور از هوش هیجانی در این تحقیق نمره ای است. که آزمودنی ها از طریق پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ به دست می آورند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش قدس (1392) برای تعیین روایی پرسشنامه ها ، ازروایی صوری ومحتو ا استفاده شد. نحوه ی کاربدین ترتیب بود که متخصصین این قلمرو یعنی روانشناسان و تعدادی از مدیران به بررسی سئوالات پرسشنامه پرداختند. و سپس استادان راهنما ومشاور آن را مورد بازبینی قراردادند. حذف واضافه های لازم دراین خصوص انجام شد ودر نهایت پرسشنامه، حاصل بحث وتبادل نظر با این متخصصین می باشد.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش قدس (1392) میزان هماهنگی درونی این مقیاس از طریق آلفای کرونباخ برابر 78/0 بدست آمد که مطلوبیت آزمون را نشان می دهد.

پرسشنامه هوش هیجانی

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 33 سوال
تعداد مولفه: 5 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 7
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD