پرسشنامه وابستگی عاطفی به برند تامسون و همکاران

پرسشنامه وابستگی عاطفی به برند تامسون و همکاران

دانلود پرسشنامه استاندارد وابستگی عاطفی به برند تامسون و همکاران شامل پرسشنامه استاندارد مولفه مقاله بیس امتیازبندی تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه

معرفی پرسشنامه

پرسشنامه وابستگی عاطفی به برند توسط Thomson، MacInnis و Whan Park در سال ۲۰۰۵ ساخته شده است که از ۱۰ گویه و ۳ خرده مقیاس مهربانی (۴ سوال)، ارتباط (۳ سوال) و احساسات شدید (۳ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان وابستگی به برند بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۵ نقطه ای می باشد که برای گزینه های «خیلی کم»، «کم»، «متوسط»، «زیاد» و «خیلی زیاد» به ترتیب امتیازات ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ در نظر گرفته می شود.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می شود.مقصود از روایی یک آزمون یا پرسشنامه، آن خصیصه یا ویژگی ابزار گرد اوری اطلاعات است که مقولاتی را که برای آنها در نظر گرفته شده است تعیین کند.روایی این پرسش نامه با استفاده از نمونه های مختلف از پاسخ دهندگان و بررسی ارتباط در میان سه عامل به عنوان سه عامل اساسی مرتبه اول ساختار دلبستگی عاطفی  در میان ۶۵ دانشجوی کارشناسی و کارشناسی ارشد بود ضریب پایایی این سیستم کرونباخ مطلوب تخمین زده شده است.
(توضیحات کامل در داخل فایل)

پایایی و روایی: دارد (خارجی)
نوع فایل:word
تعریف مفهومی و عملیاتی : دارد
مولفه : دارد ( سوال مربوط به هر مولفه مشخص است)
تعداد صفحات: ۶
منبع: دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد
گارانتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD