مقاله ورشکستگی به تقلب

مقاله ورشکستگی به تقلب

ورشکستگی به تقلب
پیشگفتار مقاله
در سده‌های اخیر ،‌با رونق گرفتن بازار معاملات و افزایش دامنه فعالیت بازرگانان ضرورت ایجاد چارچوب‌ها و تدوین مقرراتی که ناظر به نحوه عملکرد آنان بوده و از حقوق اشخاص طرف معامله با آنان حمایت کند بیش از پیش احساس شد زیرا هر بازرگانی در اثنای فعالیت خود ممکن است در اثر نوسانات اقتصادی یا بواسطه اهمال و توسل به وسایل غیر اصولی در اداره واحد تجاری خود با مشکلات مالی روبرو شود و از انجام تعهدات مالی خود ناتوان گردد. از این رو در نظام‌های حقوقی مختلف مفهومی تحت عنوان ورشکستگی شکل گرفت و قوانین ناظر به آن تدوین شد.

قوانین مذکور آثاری بر ورشکستگی تجار بار می‌کرد. آثار و ضمانت اجراهایی که در قوانین کشورهای مختلف پیش‌بینی شد به دو دسته کلی قابل طبقه‌بندی هستند:
ضمانت اجراهای حقوقی، از جمله منع مداخله تاجر از تاریخ صدور حکم ورشکستگی در تمام اموال خود، حال شدن دیون تاجر از تاریخ صدور حکم ، تعلیق دعاوی فردی طلبکاران علیه تاجر و برعکس و نهایتا بطلان معاملات تاجر ضمانت اجراهای کیفری، در پاره‌ای موارد ورشکستگی تاجر معلول سهل انگاری‌های وی یا انجام اعمالی است که جنبه متقلبانه دارد. این اعمال از آنجا که به زیان طلبکاران است مسئولیت و مجازات تاجر ورشکسته را به دنبال دارد.

علت وجودی این ضمانت‌ اجراهای کیفری آن است که اموال و دارایی‌های تاجر وثیقه طلب طلبکاران وی می‌باشد که با او طرف معامله قرار گرفته و به وی اعتماد نموده‌اند لذا هرگونه تعدی و تفریط در معاملات یا حیف و میل اموال توسط تاجر مستلزم ورود ضرر به منافع ایشان است. حمایت از منافع طلبکاران مانع سلب اعتماد عمومی و بر هم خوردن نظم عمومی می‌باشد.
در پژوهش پیش رو ضمن آشنایی مختصر با مفهوم ورشکستگی و ارکان و عناصر آن از انواع ورشکستگی و بخصوص دو نوع خاص آن که با ضمانت اجراهای کیفری روبرو هستند بحث خواهد شد و پس از مقایسه‌ای میان این دو به جرم ورشکستگی به تقلب با تفصیل بیشتری خواهیم پرداخت و ارکان تشکیل دهنده آن و احکام و مقررات راجع به آن را بررسی خواهیم کرد.

فهرست مطالب
فصل اول – کلیات . ۱
مبحث اول – پیشگفتار .. ۱
مبحث دوم – تاریخچه قانونگذاری ۳
مبحث سوم – تعریف مفهوم ورشکستگی و عناصر متشکله آن .. ۷
الف. تاجر بودن .. ۸
ب. توقف .. ۹
مبحث چهارم – انواع ورشکستگی . ۱۳
الف. ورشکستگی عادی ۱۳
ب. ورشکستگی به تقصیر ۱۴
ج. ورشکستگی به تقلب . ۱۶
مبحث پنجم – مقایسه دو جرم ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب ۱۸
فصل دوم – عناصر تشکیل دهنده جرم ورشکستگی به تقلب ۲۰
الف. عنصر مادی ۲۰
ب. عنصر معنوی ۲۵
ج. عنصر قانونی . ۲۵
فصل سوم – قواعد تعقیب جرم ورشکستگی به تقلب . ۲۷
الف. اشخاصی که حق تعقیب دارند .. ۲۷
ب. مخارج تعقیب .. ۲۷
ج. دادگاه صالح به رسیدگی . ۲۸
د. لزوم یا عدم لزوم صدور قرار اناطه . ۲۹
فصل چهارم – مجازات جرم ورشکستگی به تقلب .. ۳۱
الف. مجازات اصلی ۳۱
ب. مجازات تبعی . ۳۱
فصل پنجم – جرایمی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می‌شوند. ۳۵
الف. جرایم موضوع ماده ۵۵۱ قانون تجارت .. ۳۵
ب. جرایم موضوع ماده ۵۵۲ قانون تجارت .. ۳۷
ج. جرایم موضوع ماده ۵۵۳ قانون تجارت ۳۸
د. جرایم موضوع ماده ۵۵۵ قانون تجارت ۳۹
ه. جرایم موضوع ماده ۵۵۶ قانون تجارت ۳۹
فصل ششم – چند نکته در باب جرم ورشکستگی به تقلب .. ۴۱
نتیجه‌گیری و پیشنهاد ۴۵
فهرست منابع و ماخذ ۴۷

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 62

فرمت فایل: WORD