پاورپوینت آموزش تجوید

پاورپوینت آموزش تجوید

آموزش تجوید، یک فرایند مهم در یادگیری صحیح قرآن، به تمرین صحیح تلفظ و تجوید حروف و کلمات قرآنی می‌ پردازد.

معنای تجوید
از نظر لغوی:
مترادف با کلمه «تحسین» به معنای نیکو گردانیدن
از نظر اصطلاحی:
قواعد و دستورهای صحیح ادا کردن حروف از نظر مخارج ، صفات و احکام آن.

فایده تجوید:
محفوظ ماندن قرآن از تغییر و تحریف
قرائت آن مطابق باقرائت صدر اسلام
ایجاد آهنگی دلنشین و زیبا.

همزه وصل
تلفظ کلماتی که ابتدای آنها ساکن باشد مشکل و یا غیر ممکن است .برای سهولت و امکان پذیرشدن تلفظ چنین کلماتی از«الفی» بنام «همزه وصل» استفاده می شود.
همزه وصل در ابتدای کلمه خوانده می شود ولی در وسط کلام خوانده      نمی شود.
مثال: اُدْخُلُوا ـ يا قَوْمِ ادْخُلُوا

همزه قطع
در مقابل همزه وصل همزه دیگری است به نام «همزه قطع».
همزه قطع برخلاف همزه وصل هم در ابتدا وهم در وسط کلام خوانده می شود.
مثال: اَرْسَلْنا ـ لَقَدْ اَرْسَلْنا

چگونگی خواندن همزه وصل در ابتدای کلمه ها
در حروف:
همزه «ال»تعریف همیشه مفتوح می باشد.مانند:
الشَّمسَ ، القَمَرَ که خوانده می شود اَلشَّمسَ ، اَلقَمَرَ
دراسمها:
همیشه مکسور می باشد.مانند:
ابن ، اسم  که خوانده می شود اِبن ، اِسم
در افعال:
اگر دومین حرف بعد از همزه مفتوح یا مکسور باشد با کسره تلفظ می شود:
افتَح ، اضرِب که خوانده می شود: اِفتَح ،اِضرِب
اگر دومین حرف بعد از همزه مضموم باشد با ضمه تلفظ می شود:
انصُر ، اکتُب که خوانده می شود اُنصُر ، اُکتُب

چگونگی علامتگذاری همزه قطع وهمزه وصل درقرآنها
در بعضی قرآنها برای راهنمایی قاری ،روی الف همزه قطع ، «همزه(ٲ)»و روی همزه وصل ، صاد کوچکی(ٱ) قرار داده اند.مانند:
« أتَی أَمرُٱللهِ»
دربرخی قرآنهای دیگر الف همزه قطع را با حرکت و الف مربوطه و الف همزه وصل را بدون علامت نوشته اند.مانند:
« اَتَی اَمرُ ٱللهِ»

فهرست مطالب
معنای تجوید
اقسام الف
تلفظ حروف عربی
استعلا و استفال
قلقله و لین
تفخیم و ترقیق
ادغام
احکام تنوین و نون ساکن
احکام میم ساکن
جمع بندی موارد غنه
مد و قصر
وقف و ابتدا

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 131

فرمت فایل: پاورپوینت