پاورپوینت آنتی بیوتیکها 37 اسلاید

پاورپوینت آنتی بیوتیکها 37 اسلاید

آنتی بیوتیکها، داروهایی هستند که برای مبارزه با عفونت‌ ها از باکتری‌ ها، ویروس‌ ها، یا میکروارگانیسم‌ های دیگر استفاده می‌شوند. این داروها می‌توانند با کشتن یا مهار رشد این میکروارگانیسم‌ ها، به بهبود سلامت انسان‌ ها کمک کنند. آنتی بیوتیک ها توسط پزشکان تجویز می‌ شوند و می‌ بایست به دقت مصرف شوند تا جلوی مقاومت‌ های دارویی و عوارض جانبی احتمالی گرفته شود. استفاده نادرست از آنتی بیوتیک‌ ها می‌تواند منجر به مشکلات بهداشتی جدی شود و به علت اینکه میکروارگانیسم‌ ها می‌ توانند به آنتی بیوتیک‌ ها مقاومت پیدا کنند، اهمیت مدیریت صحیح آنتی بیوتیک‌ها در دنیای پزشکی بسیار بالاست.

آنتی بیوتیک های بتا لاکتام و سایر آنتی بیوتیک های فعال در دیواره سلولی و غشا

پنی سیلین ها
سفالوسپورین ها
کارباپنم ها
مونوباکتام ها
گلیکوپپتید
لیپوپپتید

پنی سیلین ها

بتالاکتام و دارای حلقه 4 قسمتی لاکتامی
دارای 3 دسته عمده هستند:
پنی سیلین ها (مانند پنیسیلین G (تزریقی) و پنیسیلین V (خوراکی))
بیشترین فعالیت بر ضد ارگانیسم های گرم مثبت، کوکسی گرم منفی و ارگانیسم های غیر هوازی غیر تولید کننده بتالاکتاماز
هیدرولیز توسط بتالاکتاماز ها
پنی سیلین های ضد استاف (نفیسیلین(تزریقی) و کلوگزاسیلین(خوراکی) و اگزاسیلین ( تزریقی))
مقاوم به بتالاکتامازهای استافیلوکوکی
پنی سیلین های وسیع الطیف (آمپی سیلین (خوراکی)، آموکسی سیلین (خوراکی)، پیپراسیلین(تزریقی) و تیکارسیلین (تزریقی))
بر گرم منفی ها نیز موثرند
مهار سنتز دیواره سلولی
ایجاد مقاومت در این آنتی بیوتیک ها با 4 مکانیسم:
غیر فعال شدن توسط بتا لاکتاماز
تغییر پروتئین های متصل شونده به دارو در غشا
اختلال در نفوذ دارو
انتشار به بیرون
عارضه جانبی
واکنش آلرژیک شامل شوک آنافیلاکتیک، کهیر، تب، ورم مفاصل، خارش و بثورات جلدی

سفالوسپورین ها

مشابه پنی سیلین ها
پایدار در برابر بسیاری از بتالاکتامازهای باکتریایی و دارای طیف اثر گسترده تری از پنی سیلین ها

شامل:
سفالوسپورین نسل اول
سفادروکسیل، سفازولین، سفالکسین،سفالوتین، سفاپیرین و سفرادین
دارای اثر روی کوکسی گرم مثبت مانند پنوموکوک، استرپتوکوک و استافیلوکوک
همه خوراکی به جز سفازولین
کاربرد در عفونت مجاری ادراری، سلولیت یا آبسه بافت نرم
سفازولین به راحتی به داخل بافت نرم نفوذ می کند و داروی انتخابی در پروفیلاکسی جراحی، همچنین جایگزین مناسبی برای پنیسیلین ضد استاف در بیماران دارای آلرژی به پنی سیلین
سفالوسپورین های نسل دوم
سفاکلر، سفا مندول، سفونیسید، سفوروکسیم و …
گرم منفی ها را نیز پوشش می دهند
کاربرد بالینی در سینوزیت، اوتیت یا عفونت های مجاری تنفسی تحتانی
سفالوسپورین های نسل سوم
شامل سفوپرازون، سفوتاکسیم، سفتازیدیم، سفتی زوکسیم، سفتریاکسون، سفکسیم و …
پوشش بیشتر باکتری های گرم منفی و عبور برخی از آن ها از سد خونی – مغزی
استفاده از سفتریاکسون و سفوتاکسیم در درمان مننژیت، پنوموکوک غیر حساس به پنی سیلین
سفالوسپورین های نسل 4
سفپیم
دارای فعالیت خوبی علیه استافیلوکوک اورئوس، استرپتوکوک پنومونیه، هموفیلوس و نایسریا
ورود به داخل مایع مغزی نخاعی
اثرات جانبی سفالوسپورین ها
آلرژی از جمله تب، شوک آنافیلاکسی، بثورات جلدی، آنمی و …

مونوباکتام ها

دارای اثر بر باکتری های گرم منفی هوازی مانند پسودومونا آئروژینوزا
تنها مونوباکتام مورد استفاده در امریکا آزترئونام
تحمل آن در بیماران دارای آلرژی به پنی سیلین ها و در بیماران  با سابقه آنافیلاکسی نسبت به پنی سیلین

کارباپنم ها

شامل ایمی پنم، مروپنم و …
ایمی پنم
دارای طیف اثر خوب برای میله ای گرم منفی مانند پسودوموناس آئروژینوزا، گرم مثبت ها و بی هوازی ها
غیر فعال شدن با دهیدروپپتیدازها در توبول های کلیه و لذا کاربرد همراه با سیلاستاتین ( مهار کننده دهیدرو پپتیداز کلیوی)
مروپنم
مشابه ایمی پنم ولی دارای اثر بیشتر بر باکتری های گرم منفی و اثر کمتر بر باکتری های گرم مثبت
عدم تخریب توسط دهیدروپپتیدازها در توبول های کلیه
ورود به راحتی به داخل بافت ها و مایعات بدن از جمله مایع مغزی – نخاعی
کاربرد در عفونت های ناشی از ارگانیسم های حساس از قبیل پسودوموناس آئروژینوزا و عفونت های انتروباکتریایی
شایع ترین عارضه شامل تهوع، استفراغ، اسهال، بثورات جلدی و ….

آنتی بیوتیک های گلیکوپپتیدی

ونکومایسین
موثر بر باکتری های گرم مثبت
تزریقی جهت درمان عفونت های خونی، اندوکاردیت مقاوم به متی سیلین و مننژیت ناشی از پنوموکوک مقاوم به پنی سیلین
خوراکی جهت درمان انتروکولیت ایجاد شده توسط کلستریدیوم دیفیسیل (البته مترونیدازول بر این دارو ارجحیت دارد)
عوارض شامل تحریک بافت در محل تزریق، تب و لرز

آنتی بیوتیک های لیپوپپتیدی

داپتومایسین
طیف فعالیت آن شبیه ونکومایسین
کاربرد در درمان عفونت پوست و بافت نرم، درمان باکتریمی و اندوکاردیت
عوارض شامل میوپاتی، پنومونیت ناشی از آلرژی

فهرست مطالب

آنتی بیوتیک های موثر بر دیواره سلول و غشا
پنی سیلین ها
سفالوسپورین ها
مونوباکتام ها
کارباپنم ها
آنتی بیوتیک های گلیکوپپتیدی
آنتی بیوتیک های لیپوپپتیدی
آنتی بیوتیک های مهار کننده سنتز پروتئین
تتراسایکلین ها
آمینوگلیکوزید ها و اسپکتینومایسین

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 50000 تومان

تعداد صفحات: 37

فرمت فایل: پاورپوینت