پاورپوینت جذب اتمی

پاورپوینت جذب اتمی

جذب اتمی

مقدمه پاورپوینت جذب اتمی
طیف بینی جذب اتمی شامل مطالعه جذب انرژی تابشی معمولا در نواحی ماوراء بنفش ومرئی به وسیله اتمهای خنثی درحالت گازی است. انرژی نورانی جذب شده توسط اتمها عموما به صورت خطوط جذب باریک با طول موج هایی در ناحیه مرئی یا ماوراء بنفش طیف انرژی تابشی می باشد.

اصول جذب اتمی وطیف های جذب اتمی

در یک تجزیه جذب اتمی ,عنصر مورد اندازه گیری باید به حالت عنصری کاهش یابد تبخیر شود و سر راه دسته شعاع تابش منبع قرار گیرد. این فرایند اغلب با کشیدن محلولی از نمونه به صورت مه رقیق به داخل یک شعله مناسب انجام می گیرد.

طیف جذبی یک عنصر در شکل گازی و اتمی ان مرکب از یک سری خطوط باریک. کاملا مشخص که از جهش های الکترونی بیرونی ترین الکترون ها به وجود می ایند.

انرژی های بسیاری از این جهش ها برای فلزات با طول موجهای در نواحی مرئی و ماوراء بنفش مطابقت دارند.جذب یک فوتون به وسیله اتم های پایدار برای برانگیخته شدن اتم اساس روش جذب اتمی است.

برای اوربیتال S3 مقدار انرژی صفر در نظر گرفته شده است. مقیاس تا ۴۱۴۹۹CM ادامه دارد. که انرژی لازم برای خارج کردن الکترون منفرد S3 از تحت نفوذ هسته اتم است. و لذا تولید یک یون سدیم می کند. درد مای اتاق اصولا تمام اتم های یک نمونه از ماده در حالت عادی قرار دارند. بنابراین تحت این شرایط الکترون تک خارجی فلز سدیم اوربیتال S3 را اشغال می کند.

جذب اتمی در شعله ها

در دمای معمولی شعله اتمهای سدیم عمد تا در حالت عادی قرار دارند. این وضعیت برای سایر فلزات نیز صادق است. اتم های سدیم در محیط یک شعله قادر به جذب تابش طول موجی هستند. که مشخصه یک انتقال الکترونی از حالت S3 به یکی از حالتهای تحریک شد ه ی بالاتر است.

برای مثال پیکهای جذبی تیزی در Å۵۸۹۰, Å۵۸۹۵, Å۳۳۰۲ , Å۳۳۰۳ به طور تجربی مشاهده شده است. که هر زوج مجاور از این پیکها مربوط به انتقالات الکترونی از تراز S3 به تراز های P3 وP4 است.

اگر یک اتم از حالت پایدار به حالت برانگیخته برود انرژی ان افزایش می یابد. این انرژی E ناشی از جذب یک فوتون (انرژیhv) میباشد. که انرژی ان مساوی با انرژی لازم برای برانگیخته شدن اتم است. وقتی که الکترون ظرفیت سدیم در اوربیتال s3 قرار دارد گفته می شود. که اتم سدیم د ر حالت پایدار می باشد. یک اتم میتواند با جذب انرژی با طول موج صحیح به هر اوربیتال دیگر با انرژی بالاتر برانگیخته شود.E=hv که.

E=تفاوت انرژی میان حالت با انرژی کمتر و حالت با انرژی بیشتر.
h= ثابت پلانک v=فرکانس تابش

هنگامی که انرژی تابشی جذب می گردد اتم برانگیخته میشود. اگر از یک تک فام کننده ی منشوربرای تجزیه تابشهایی که به ان میرسد استفاده شود. طیف جذبی به صورتی که خط باریک بر عکس یک نوار بهن ظاهر می گردد.

اگر انتقال میان حالت پایدار و پایینترین حالت برانگیخته باشد گفته می شود. که جذب خط رزونانس است مهمترین نتیجه گیری ان است. که در جذب اتمی تنها انتقالاتی که میان حالت پایدار و یک حالت بر انگیخته صورت می گیرد میتواند استفاده شود.

رابطه ی بین طیف بینی جذب اتمی و نشر شعله ای

ظاهرا دو روش از این نظر با یکدیگر شباهت دارند که هر دو مبتنی بر رویداد هایی هستند. که هنگام افشاندن یک نمونه به داخل شعله اتفاق می افتند. اما در نشر شعله ای این تابش نشر شده به وسیله ی اتم های تحریک شده است که متناسب باغلظت می باشد. در حالی که در جذب اتمی تابش توسط اتم های برانگیخته نشده موجود در حالت پایه انجام می شود. هم جذب اتمی وهم نشر شعله ای هر دو برای عناصر فلزی جدول تناوبی محدود می شود.

وسایل لازم برای دستگاه طیف نور سنج جذب اتمی

این وسایل شامل اجزاء زیر است:
یک منبع اولیه ی تابش یک وسیله برای افشاندن محلول به درون شعله و تولید بخار اتمی . – یک طول موج گزین برای تولید تابش تکفام – یک اشکار ساز – وسیله برای قرائت.

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 72

فرمت فایل: پاورپوینت