پرسشنامه آزمون رفتارهای پرخطر 46 سوالی

پرسشنامه آزمون رفتارهای پرخطر 46 سوالی

پرسشنامه استاندارد آزمون رفتارهای پرخطر

پرسشنامه استاندارد آزمون رفتارهای پرخطر رشید، مارابی به نقل از پیری دارای 46 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
رفتارهای پرخطر: به رفتارهایی اطلاق می‌شود که احتمال نتایج مخرب جسمی، روانشناختی و اجتماعی را برای فرد افزایش دهد. ( تیموری، کریمان، منصوری و رضایی،1389؛ به نقل از پیری، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
رفتارهای پرخطر: به منظور اندازه گیری رفتارهای پرخطر دانش آموزان از پرسشنامه رفتارهای پرخطر که به وسیله خسرو رشید . در سال 1391 ساخته شده است و شامل 46 سوال می‌باشد استفاده شده است.

مولفه های پرسشنامه
که شامل 9 خرده مقیاس (رانندگی پر خطر، اعمال و ابزارهای پر خطر، رفتار پر خطر جنسی، خودکشی، سیگار،. قلیان، مصرف الکل و مواد مخدر، مصرف مواد غذایی، خواب و ورزش) است،. ما در این پژوهش خرده مقیاس های رفتار پرخطر جنسی، اعمال و ابزارهای پرخطر و خودکشی (خشونت)،. مصرف مواد مخدر(سیگار، قلیان، مصرف الکل و مواد مخدر) را مورد استفاده قرار دادیم.که شامل 46 سوال است.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم(سرمد و همکاران،1390). در پژوهش پیری (1393) با توجه به استاندارد بودن پرسشنامه،. باز هم از نظر خبرگان مربوطه استفاده به عمل آمد و پرسشنامه آزمون رفتارهای پرخطر توسط آنها مورد بررسی قرار گرفت. و نظرات اصلاحی آنها در مورد ارتباط گویه‌ها با متغیرها، رابطه محتوایی گویه‌ها با همدیگر،. واضح بودن و شکل ظاهری آنان، منطقی بودن و چیدمان آن‌ها در پرسشنامه‌ اعمال شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش پیری (1393) برای برآورد ضریب پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. پایایی سوالات مربوط به خرده مقیاس های استفاده شده از طریق آلفای کرونباخ 85/0 به دست آمد.

مشخصات پرسشنامه آزمون رفتارهای پرخطر

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 46 سوال
تعداد مولفه: 9 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 9
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 9

فرمت فایل: WORD