پرسشنامه احساس تنهایی دهشیری 38 سوالی

پرسشنامه احساس تنهایی دهشیری 38 سوالی

پرسشنامه استاندارد احساس تنهایی دهشیری

پرسشنامه احساس تنهایی دهشیری شامل 38 سوال است. که دارای امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی پرسشنامه
احساس تنهایی : زمانی که بین روابط اجتماعی موجود فرد، ناهمخوانی های زیادی وجود داشته باشند، او احساس تنهایی می کند. تنهایی تجربه ای ذهنی است چرا که متأثر از ارزیابی هایی است. که وقتی انتظارات ما از روابط اجتماعی مان برآورده نمی شود، به عمل می آوریم. با توجه به تفسیرهایی که افراد از تجربه تنهایی خود به عمل می آورند، می توان به ذهنی بودن احساس تنهایی پی برد. (کلنیکه، دهشیری،1387).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از احساس تنهایی نمره ای است. كه پاسخ دهنده گان به سوالات 38 گویه ای پرسشنامه احساس تنهایی می دهند.

مولفه های پرسشنامه

مولفه های پرسشنامه  تعداد
روابط خانوادگی 16
تنهایی ناشی از ارتباط با دوستان 11
نشانه های عاطفی تنهایی 11

پرسشنامه در مورد احساس تنهایی

پرسشنامه در مورد احساس تنهایی

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم ( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش (دهشیری،1387) روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390). ضرایب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 91/0،. خرده مقیاس ناشی از ارتباط با خانواده 80/0، خرده مقیاس تنهایی ناشی از ارتباط با دوستان 88/0،. و خرده مقیاس نشانه های عاطفی 79/0، بوده است (دهشیری،1387. ص47).

مشخصات پرسشنامه احساس تنهایی دهشیری

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 38 سوال
تعداد مولفه: 3 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD