پرسشنامه احساس عدالت

پرسشنامه احساس عدالت

پرسشنامه استاندارد احساس عدالت

پرسشنامه احساس عدالت شامل 14 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
احساس عدالت: احساس عدالت آن است که احساس، درک و بینش افراد از مسائل مختلف اجتماعی،. سیاسی و اقتصادی را مورد ارزیابی قرار دهیم. ( لطفی، 1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از احساس عدالت نمره ای است. که هر فرد در پرسشنامه محقق ساخته احساس عدالت بدست می آید.

مولفه های پرسشنامه

شاخص مولفه معرف
احساس عدالت احساس عدالت سیاسی مشروعیت نظام و حاکمان( گویه 5 تا 8)
احساس عدالت اجتماعی عدم وجود تبعیض­های اجتماعی(9 تا 14)
احساس عدالت اقتصادی برابری فرصت­های اقتصادی(گویه 1 تا 4)

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش لطفی (1392) روایی صوری این پرسشنامه توسط استادان دانشگاه مورد تایید واقع گردیده. و روایی عاملی ماده های این آزمون بین 39/0 تا 75/0 گزارش شده است

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش لطفی (1392)، ). پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت که میزان آن در جدول ذیل ارائه شده است.

مشخصات پرسشنامه احساس عدالت

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: ۱۴ سوال
تعداد مولفه: ۳ مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD