پرسشنامه ارزش تکلیف پینتریج

پرسشنامه ارزش تکلیف پینتریج

پرسشنامه استاندارد ارزش تکلیف پینتریج شامل روایی و پایایی امتیازبندی مقاله بیس تفسیر و شیوه نمره گذاری

برای اندازه ­گیری میزان ارزش تکلیف دانش ­آموزان می توان از خرده مقیاس ارزش تکلیف پینتریج، اسمیت، گارسیا و مکیچی در سال 1991 استفاده کرد. این خرده مقیاس دارای 6 گویه می­باشد که در طیف پنج لیکرتی از 1 (کاملاً غلط) تا 5 (کاملاً درست) تنظیم شده است.

نمونه­ ای از ماده­ های آن عبارت است از: «فکر می­کنم یادگیری مطالب درسی مفید باشد». نمونه­ای از ماده­های آن عبارت است از: «فکر می­کنم یادگیری مطالب درسی مفید باشد». کمترین نمره برای این خرده مقیاس 6 و بیشترین نمره 30 می­باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه
در پژوهش غلامعلی ­لواسانی، خضری آذر و امانی (۱۳۹۰) روی دانش­ آموزان دبیرستانی،. به منظور تعیین روایی خرده مقیاس ارزش تکلیف،. از روش تحلیل عامل تأییدی با استفاده از تحلیل ساختارهای گشتاوری (AMOS) روی ماده ­های این خرده مقیاس انجام داده است.

به منظور سنجش ضریب پایایی خرده مقیاس ارزش تکلیف از روش آلفای کرونباخ و تنصیف (اسپیرمن براون) استفاده شد. که این ضرایب به ترتیب ۸۴/۰ و ۸۳/۰ حاصل گردید. همچنین روایی خرده مقیاس با استفاده از روش تحلیل عاملی مورد تایید قرار گرفت.

پایایی و روایی: دارد (خارجی و ایرانی)
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
مقاله بیس:دارد (یک مقاله فارسی)
تعریف مفهومی و عملیاتی:دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD