پرسشنامه ارزیابی مهارت های فراشناخت

پرسشنامه ارزیابی مهارت های فراشناخت

پرسشنامه استاندارد ارزیابی مهارت های فراشناخت

پرسشنامه ارزیابی مهارت های فراشناخت شاطریان محمدی دارای 45 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
فراشناخت : فراشناخت را می توان به معنی آگاهی فرد از فرآیند تفکر خود و توانایی اش برای کنترل این فرآیند دانست. (کاکیروگلو ،2007؛ دیسوت و ازسوی ،2009؛ هاکر و دونلوسکی ،2003؛ به نقل از اسلامی، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
نمره ای است که فرد از پرسش نامه ارزیابی مهارت های فراشناخت 45 سوالی شاطریان محمدی (1386.) که برای سنجش مهارتهای فراشناختی دانش آموزان بر اساس مدل براون ساخته شده است به دست می آورد.

روایی و پایایی پرسشنامه

اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش اسلامی (1393) برای بدست آورن روایی تست همبستگی دو رشته ای هر سوال با نمره کل محاسبه شده . و 12 سوال که در آن ها میزان این همبستگی کم بوده ومعنادار نیز نبودند. حذف گردیدو با استفاده از روش تحلیل عاملی11استخراج شد و این عامل ها 75% واریانس کل تست راتبیین می کنند.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش اسلامی (1393) به منظور به دست آوردن پایایی از ضریب آلفای کرونباخ . استفاده شده که ضریب اعتبار تست با استفاده از روش آلفای کرونباخ معادل89%گزارش شده است.

مشخصات پرسشنامه ارزیابی مهارت های فراشناخت

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 45 سوال
تعداد مولفه: 5 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: مشخص نشده

فرمت فایل: WORD