پرسشنامه ارزش ادراک شده مقصد گردشگری

پرسشنامه ارزش ادراک شده مقصد گردشگری

پرسشنامه استاندارد ارزش ادراک شده مقصد گردشگری شامل 3 سوال است. که دارای امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
ارزش ادراک شده: ارزش ادراک شده بیانگر توازنی بین ارزیابی مشتریان از منافع ( آنچه به دست می آورند). و هزینه ( آنچه از دست می دهند ) می باشد. (کدخدایی،1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از ارزش ادراک شده نمره ای است. که پاسخ دهنده گان به سوالات 3 گویه ای پرسشنامة ارزش ادراک شده می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه
روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش کدخدایی(1392) اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط اساتید راهنما و مشاور. و چند تن از افراد صاحبنظر مورد تأیید قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار می‌باشد.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش کدخدایی(1392پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ 72/ درصد ذکر شده است.

مشخصات پرسشنامه ارزش ادراک شده مقصد گردشگری

روایی و پایایی : دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری)
تعداد سوال: 3 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 4
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 4

فرمت فایل: ورد آفیس WORD