پرسشنامه استاندارد مسئولیت پذیری

پرسشنامه استاندارد مسئولیت پذیری

پرسشنامه استاندارد مسئولیت پذیری
پرسشنامه استاندارد مسئولیت پذیری شامل 50 سوال است.
مسئولیت پذیری: حالتی که طی آن شخص نقش و اثر خود را در عوارض و نتایج یک اقدام، فعالیت ، یا رفتار می پذیرد و قادر است مقررات، آداب ، رسوم، معیارهای اخلاقی واجتماعی و…… … را رعایت کند و در جهت انجام وظایف خود تلاش کند.

پرسشنامه استاندارد مسئولیت پذیری
مقیاس سنجش مسئولیت پذیری: برای سنجش مسئولیت پذیری از خرده مقیاس سنجش مسئولیت پذیری پرسشنامه روانشناختی کالیفرنیا (1987) استفاده شده که 42 سوال دارد این پرسشنامه نخستین بار توسط هاریسون گاف در سال (1951) با 648 سوال و 15 مقیاس برای سنجش 15 ویژگی شخصیتی انتشار یافت و سپس در سال (1957) مقیاس های آن به 18 ومجدداً در سال (1987) توسط وی مورد تجدیدنظر قرار گر فت و تعداد سوال های آن به 162 و تعداد خرده مقیاس های آن به 20 خرده مقیاس افزایش یافت. مقیاس سنجش مسئولیت پذیری 42 سئوالی به منظور سنجش ویژگی هایی از قبیل وظیفه شناسی،احساس تعهد، سخت کوشی،جدیت، قابلیت اعتماد، رفتار مبتنی بر نظم و مقررات و منطبق بر احساس مسئولیت مورد استفاده قرار می گیرد.

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این تحقیق منظور از مسئولیت پذیری نمره ای است که پاسخ دهندگان به سوالات 42 گویه ای پرسشنامه مسئولیت پذیری می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه
روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پروژهش (آقایی، 1394) روایی محتوایی و صوری این پرسشنامه مناسب ارزیابی شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شده در پژوهش ( آقایی، 1394 ) براي این پرسشنامه بالای 7/0 برآورد شد.

تعداد سوال: 50 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
تعداد صفحات: 7
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD