پرسشنامه نگرش های ناکارآمد برای کودکان دی الکساندرو و بورتون به نقل از تقی پور

پرسشنامه نگرش های ناکارآمد برای کودکان دی الکساندرو و بورتون به نقل از تقی پور

پرسشنامه استاندارد نگرش های ناکارآمد برای کودکان

پرسشنامه استاندارد نگرش های ناکارآمد برای کودکان دی الکساندرو و بورتون 2006 به نقل از تقی پور 1391 شامل 22 سوال است. که دارای امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
افکار ناکارآمد : مطابق با نظریه بک (بک،1976) نگرش های ناکارآمد معیارهای انعطاف ناپذیر و کمال گرایانه هستند. که فرد از آنها برای قضاوت درباره خود و دیگران استفاده می کند. ( به نقل از تقی پور، 1391).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
افکار ناکارآمد : در این پژوهش افکار ناکارآمد نمره ای است که فرد در مقیاس افکار ناکارآمد کودکان به دست می آورد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش تقی پور (1391) جهت اطمینان بیشتر،. برای تعیین روایی پرسشنامه ، از روایی صوری و محتوایی استفاده گردید. بدین صورت که پس از تهیه پرسشنامه، به نظرخواهی از اساتید راهنما و مشاور پرداخته شد. و پس از حذف و اضافه های لازم و انجام تحلیل عاملی، روایی صوری و محتوایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش تقی پور (1391)، به منظور سنجش پایایی این پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. ضریب آلفا به دست آمده برابر با 86٪ است که نشان دهنده از پایایی قابل قبول پرسشنامه است..

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 22 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD