پرسشنامه میزان اعتماد به نفس

پرسشنامه میزان اعتماد به نفس

پرسشنامه استاندارد میزان اعتماد به نفس حاوی 32 سوال است. که دارای امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه
پایایی
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد (سرمد و همکاران،۱۳۹۰). پایایی این پرسشنامه با محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ…… ( پایایی درون فایل).

پرسشنامه اعتماد به نفس

روایی
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم. (سرمد و همکاران،۱۳۹۰).( روایی درون فایل)

پایایی این پرسشنامه توسط مرادی 1390 با آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار بالای spss بدست آمده است.

بخشی از سوالات پرسشنامه

ردیف سوال هرگز به ندرت گاهی غالبا خیلی زیاد
1 دلت می خواهد دیگران تو را تشویق کنند؟
2 فکر می کنی شغل تو بیش از حد سخت و توان فرساست؟
3 آیا درباره ی آینده ات احساس نگرانی می کنی؟
4 فکر می کنی بسیاری از مردم تو را دوست دارند؟
5 احساس می کنی که انرژی و ابتکار عمل کمتری از دیگران داری؟
6 فکر می کنی که انرژی و ابتکار عمل کمتری از دیگران داری؟
7 آیا از اینکه مورد تمسخر واقع بشی می ترسی؟
8 آیا فکر می کنی دیگران از تو زیباترند؟
9 آیا از سخنرانی در مقابل دیگران می ترسی؟

سنجش اعتماد به نفس

مشخصات پرسشنامه میزان اعتماد به نفس

روایی و پایایی: دارد
فایل ورد: دارد
فایل PDF : دارد
تعداد سوال: ۳۲ سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD