پرسشنامه بازاریابی حسی

پرسشنامه بازاریابی حسی

پرسشنامه استاندارد بازاریابی حسی هولتن و همکاران

پرسشنامه بازاریابی حسی توسط هولتن و همکاران 2009 طراحی و اعتباریابی شده است. و شامل 26 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد. پرسشنامه پنج بعد بینایی، شنوایی، چشایی، بویایی و لامسه را مورد سنجش قرار می دهد. این پرسشنامه توسط فراهانی 1394 اعتباریابی شده است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعاریف نظری و عملیاتی
بازاریابی حسی : بازار یابی حسی شناسائی و تأمین نیازها و علائق مشتری به روشی سودآور است. که مصرف کنندگان را از طریق ارتباطات دو جانبه و زنده با خاطره‌ای مثبت و به یاد ماندنی درگیر می کند. شخصیت برند را ملموس و به زندگی روزمرّه می آورد و برای مشتریان هدف ارزش افزوده‌ ایجاد می‌کند. (نجاتی، 1393).

بازاریابی حسی فرآیند شناسایی و تامین نیازها و علائق مشتری به روشی سودآور است. تا آن را درگیر ارتباطات دو جانبه ای کند که شخصیت برندها را به زندگی آورده و برای مشتریان هدف، ارزش افزوده ایجاد کند. بازاریابی حسی یک متدولوژی یکپارچه است که همیشه برای مشتریان هدف از طریق ارتباطات بازاریابی برند مرتبط ارزش می آفریند. و آن ها را در علاقه و خواست خود نسبت به دیگر برندها نگاه می دارد. (فراهانی، 1394).

روایی و پایایی پرسشنامه

برای تعیین پایایی، روشهای مختلفی وجود دارد. در این تحقیق برای مشخص نمودن پایایی پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمودن‌هایی که ویژگیهای مختلف را اندازه‌گیری می‌کنند بکار می‌رود.

در اینگونه ابزار، پاسخ هر سوال می‌تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. سرمد و همکاران (1387) معتقدند که «برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوالات پرسشنامه یا زیر آزمون و واریانس کل را محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضریب آلفا را بدست آورد.

بازاریابی حسی چیست

برآورد روایی پرسشنامه‌ ها
روایی به این مفهوم اشاره دارد که وسیله اندازه‌ گیری چیزی را که ادعا می‌کند دقیقاً همان چیز را اندازه بگیرد یعنی متناسب با آن باشد. و از مهمترین آن روایی صوری و محتوایی است و برای اینکه پرسشنامه‌ای حداقل دارای روایی محتوایی باشد. باید سوالات آزمون با توجه به مبانی تئوریک دقیقاً مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا میزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد.

مشخصات پرسشنامه بازاریابی حسی

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
تعداد گویه ها: 26
تفکیک ابعاد: دارد
تعاریف نظری و عملیاتی: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 12
منبع : دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 12

فرمت فایل: WORD