پرسشنامه بازاریابی رابطه مند RM

پرسشنامه بازاریابی رابطه مند RM

پرسشنامه استاندارد بازاریابی رابطه مند RM شامل 10 سوال است. که دارای امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی پرسشنامه

بازاریابی رابطه‌ مند: گرونروز (1994) RM را به عنوان فرآیند شناسایی، ایجاد، نگهداری، تقویت،. و در صورت لزوم خاتمه دادن به رابطه با مشتریان و دیگر ذی نفعان رابطه در یک سود دوجانبه تعریف کرد،. بطوری که اهداف همه ی گروه ها در این رابطه تامین شود. متغیر RM دارای مؤلفه هایی بصورت زیر است.

بازاریابی رابطه مند

اعتماد: اعتماد مشخص کننده این مطلب است که هر طرف از رابطه تا چه میزان میتواند روي وعده وعیدهاي طرف دیگر رابطه حساب کند.
ارتباطات: عبارتست از مراودات رسمی و غیر رسمی که موجب مبادله اطلاعات معنی دار و بهنگام بین خریدار و فروشنده می گردد.
تعهد: هاکات (1998) تعهد را قصد و نیت یک طرف رابطه براي ادامه دادن یا حفظ فعالیت تعریف کرده.
شایستگی: اسمیت و بارکلی (1996) شایستگی را ادراک هر یک از طرفین رابطه از میزان مهارت،. توانایی و دانش مورد نیاز طرف مقابل برای عملکرد اثربخش، تعریف کرده اند.
مدیریت تعارض: دایر و همکاران (1987) حل تعارض را بعنوان توانایی تامین کننده برای به حداقل رساندن پیامدهای منفی مشکلات و مسائل آشکار و پنهان تعریف کردند. ( نقل از شعبانی،1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از بازاریابی رابطه‌مند نمره ای است. كه پاسخ دهنده گان به سوالات 8 گویه ای پرسشنامة بازاریابی رابطه‌ مند می دهند.

بازاریابی

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش (شعبانی، 1393) روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش(شعبانی، 1393) پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ به ترتیب زیر به دست آمده است.

مشخصات پرسشنامه بازاریابی رابطه مند RM

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 10 سوال
تعداد مولفه: 5 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل : ورد آفیس WORD
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: ورد آفیس WORD