پرسشنامه بهره وری 25 سوالی

پرسشنامه بهره وری 25 سوالی

پرسشنامه استاندارد بهره وری

پرسشنامه بهره وری عسکرپور خوشدل شامل 25 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
بهره وری : انجام کار درست به روش درست است (پیتر دراکر). با در نظر گرفتن عواملی مانند زمان، هزینه، روشهای انجام کار و نسبت خروجی ها به ورودی های سیستم.

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
منظور از بهره وری در این پژوهش نمره ای است. که آزمودنی ها از پاسخ به سوالات این پرسش نامه به دست می آورند.

مولفه های پرسشنامه
در این تحقیق متغیر مستقل شامل خصوصیات فردی، ساختار سازمانی، سبک مدیریت و سیستم پاداش می باشد. که سوالات 1 تا 4 مربوط به متغیر خصوصیات فردی ، سوالات 5 تا9 مربوط به ساختار سازمانی،. سوالات 10 تا 12 مربوط به سبک مدیریت و سوالات 13 تا 16 مربوط به سیستم پاداش می باشند. و بهره وری نیز متغیر وابسته می باشد که سوالات 17 تا 25 را شامل می شود.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش عسکرپور خوشدل (1391). در تحقیق حاضر نیز برای جمع آوری اطلاعات میدانی در بین کارشناسان فنی دهیاری ها از پرسشنامه استفاده شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. (سرمد و همکاران، 1390). در پژوهش عسکرپور خوشدل (1391) . پس از طراحی سوالات پرسشنامه محقق به منظور سنجش پایایی پرسشنامه ها یک نمونه 30 تایی از پرسشنامه توانمندسازی را در میان جامعه آماری پخش کرده . و با استفاده از نرم افزار SPSS آلفای کرونباخ آن ها اندازه گیری شد . با توجه به اینکه آلفای کرونباخ در این تحقیق 87/0 بدست آمده ، پایایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 25 سوال
تعداد مولفه: 4 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD