پرسشنامه تجدید نظر شده حساسیت اضطرابی 30 سوالی

پرسشنامه تجدید نظر شده حساسیت اضطرابی 30 سوالی

پرسشنامه استاندارد تجدید نظر شده حساسیت اضطرابی

پرسشنامه تجدید نظر شده حساسیت اضطرابی (ASI-R) تیلور و کاکس به نقل از دهقان شامل 30 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
حساسیت اضطرابی: حساسیت اضطرابی یک سازه تفاوت های فردی است. که در آن فرد از نشانه های بدنی که با انگیختگی اضطرابی (افزایش ضربان قلب، تنگی نفس، سرگیجه) مرتبط است، می ترسد و اصولاً از این عقیده ناشی می شود. که این نشانه ها به پیامدهای بالقوه آسیب زای اجتماعی، شناختی، و بدنی منجر می شود. (دیکان و همکاران، 2003؛ به نقل از دهقان، 1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
نمره ای که آزمودنی در مقیاس حساسیت اضطرابی (ASI-R) که توسط تیلور و کاکس در سال 1998 ساخته شده، به دست می آورد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش دهقان (1392) روایی شاخص تجدید نظر شده حساسیت اضطرابی از طریق اجرای همزمان با پرسشنامه «فهرست بازبینی شده تجدید نظر شده 90 نشانگانی» انجام شد. که ضریب همبستگی 56/0 حاصل آن بود. ضرایب همبستگی بین خرده مقیاس های شاخص تجدید نظر شده حساسیت اضطرابی با نمره کل در حد رضایت بخش و بین 74/0 تا 88/0 متغیر بود. همبستگی بین خرده مقیاس ها نیز بین 40/0 تا 68/0 متغیر بود

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش دهقان (1392)، به منظور سنجش پایایی این پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. ضریب آلفا به دست آمده برابر با 86٪ است که نشان دهنده از پایایی قابل قبول پرسشنامه است.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 30 سوال
تعداد مولفه: 4 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD