پرسشنامه تعارض خانواده با کار

پرسشنامه تعارض خانواده با کار

پرسشنامه استاندارد تعارض خانواده با کار

این پرسشنامه دارای 5 سوال بوده و هدف آن بررسی متغیر تعارض خانواده با کار می باشد. این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم شده است که طیف آن از 1 تا 5 می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
تعارض خانواده با کار : تعارض خانواده با کار نوعی تعارض بین نقشهاست. که در آن تنیدگی ها و الزامات محیط خانواده در یفای مسئولیت های شغلی فرد اختلال ایجاد میکند. تعارض خانواده با کار شکلی از تعارض درون نقشهاست که در آن زمان کلی اختصاص داده شده به وظایف خانواده . و تنیدگی وارد شده از سوی وظایف خانواده در انجام مسئولیت های شغلی اختلال ایجاد می کند. (نتمایر و همکاران ، 1996) .

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از تعارض خانواده با کار نمره ای است. که کارکنان به سوالات 5 گویه ای پرسشنامه تعارض خانواده با کار می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه

پایایی
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. (سرمد و همکاران،1390). پایایی این پرسشنامه با محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ 90/0 گزارش شده است (نتمایر و همکاران ، 1996).

روایی
اعتبار یاروایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکرمی کنیم( سرمد و همکاران،1390). برای تعیین روایی می توان از روش های مختلفی استفاده کرد. ما در این پژوهش برای تعیین روایی از روایی محتوایی استفاده کردیم. که ما برای تعیین روایی محتوایی پرسشنامه تعارض خانواده با کار نتمایر و همکاران در این پژوهش از نظرات اصلاحی اساتید استفاده شده است.

مشخصات پرسشنامه تعارض خانواده با کار

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 5 سوال
مقاله بیس: دارد (از پایگاه معتبر امرالد)
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 7
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD