پرسشنامه توانمندی روانشناختی مروی 1391

پرسشنامه توانمندی روانشناختی مروی 1391

پرسشنامه استاندارد توانمندی روانشناختی مروی

پرسشنامه توانمندی روانشناختی مروی 1391 شامل 15 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
توانمندی روانشناختی : توانمند سازی روانشناختی فرایند انگیزشی درون شغلی است. که شامل چهار حوزه شناختی ، یعنی احساس تاثیر گذاری ،شایستگی ، احساس معنی دار بودن و حق انتخاب می شود. و برای اولین بار توسط توماس و ولتهوس (1990) در ادبیات مدیریت وارد شده است. (مقیمی،1390 ،217).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
منظور از توانمند سازی روان شناختی در این تحقیق احساس شایستگی ،احساس موثر بودن،. احساس معنی دار بودن، احساس اعتماد و احساس خود مختاری در کار می باشد. که برای اندازه گیری آن پرسشنامه ای با 15 سوال مورد استفاده قرار گرفته است. این پرسشنامه با استفاده از پرسشنامه استاندارد اسپریتزر توسط محقق ساخته شد و پس از سنجش اعتبار و روایی مورد استفاده قرار گرفت.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش مروی(1391) براي تعيين روايي محتوايي پرسشنامه، پرسشنامه در اختيار چندين تن از اساتيد دانشگاه و صاحب نظران قرار گرفت. و از آنها خواسته شد در خصوص سنجش متغيرهاي مورد بررسي توسط سوالات مندرج در پرسشنامه، اظهار نظر كنند. اصطلاحاتي كه توسط اين صاحب نظران و اساتيد محترم راهنما و مشاور پيشنهاد شد، در تنظيم پرسشنامه نهايي لحاظ شده و روايي پرسشنامه تاييد گرديد.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش مروی(1391) پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ به شرح زیر محاسبه شده است.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 15 سوال
تعداد مولفه: 5 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD