پرسشنامه جهت گزینی هدف وندی ویل 12 سوالی

پرسشنامه جهت گزینی هدف وندی ویل 12 سوالی

پرسشنامه استاندارد جهت گزینی هدف وندی ویل

پرسشنامه استاندارد جهت گزینی هدف وندی ویل و الیوت و مک گریگور به نقل از سیادتان دارای 12 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
جهت گیری هدف: در نظریات موجود در رابطه با جهت گیری هدف . و تعاریف موجود در این باره هسته مفهومی همه الگوها و نظریه ها این است. که چه قصد و نیتی برای فعالیت و رفتارهای مرتبط با پیشرفت وجود دارد. و مفهوم جهت گیری هدف بر قصد و نیت برای پیشرفت در تکالیف تأکید دارد. (پینتریچ و شانک،2002؛ ایمز ،1992؛ به نقل سیادتان، 1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
جهت گیری هدف: منظور از جهت گیری هدف نمره ای است. که از پرسشنامه جهت گزینی هدف از وندی ویل (١٩٩٧) کسب می کند.

مولفه های پرسشنامه

جهت گیری یادگیری (مثل: از تکالیف دشوار لذّت می برم، زیرا می خواهم موضوع های جدید یاد بگیرم). به عنوان گرایش برای رشد خود به وسیله اکتساب مهارتهای جدید، تبحریابی در موقعیتهای جدید و پیشرفت شایستگی های فردی تعریف می شود. (گویه های ٢،٣،٧،١٢،)

جهت گیری عملکرد گرایشی ( مثل: برای من مهم است. که در مقایسه با، دیگران در کلاس، کارهای خود را بهتر انجام دهم) تأکید بر کسب شایستگی . و تأیید در نزد دیگران دارد (گویه های، ۶،1) کسب قضاوت مطلوب دیگران نسبت به شخص ، زیربنای مهم این نوع جهت گیری است.

و جهت گیری عملکرد گریزی (مثل: ترجیح می دهم از موقعیت های کلاسی که در آنها ممکن است عملکردی ضعیف داشته باشم دوری جویم). تأکید بر دوری جویی و اجتناب از ناشایستگی در نزد دیگران دارد. (گویه های ۴،١٠،١١،) افراد دارای این جهت گیری از قضاوت نامطلوب دیگران گریزان هستند.

بلاتکلیفی در جهت گیری هدف (مثل: در انتخاب هدفم از درس خواندن دچار تردید و سردرگمی شده ام). به شک و تردیدها، ابهامات و دودلی های فراگیران نسبت به ارزش فعالیت و تکلیف در موقعیت های آموزشی اشاره می کند. (گویه های ۵،٨،٩،).

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش سیادتان (1392) برای تعیین روایی و تأیید اینکه آیا سوالات . و گویه ها ی فهرست شده برای سنجیدن اهداف مورد نظر مناسب هستند یا خیر ؛. از نظرات استاد راهنما و چندین متخصص که در این حوزه فعالیت داشته اند استفاده شد. و بعد از جمع آوری نظرات و بررسی پیشنهادات این افراد، روایی پرسشنامه جهت گزینی هدف وندی ویل تایید گردید.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش کاوه سیادتان (1392)، برای تعیین پایایی این پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج به ترتیب برای جهت گزینی یادگیری، گرایشی،. اجتنابی و بلاتکلیفی عبارت بودند از 70/0 ، 70/0، 70/0 و 80/0 و برای کل مقیاس 70/0 بود که رضایت بخش تشخیص داده شد.

مشخصات پرسشنامه جهت گزینی هدف وندی ویل

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 12 سوال
تعداد مولفه: 4 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD