پرسشنامه حمایت اجتماعی خداپناهی و همکارانش

پرسشنامه حمایت اجتماعی خداپناهی و همکارانش

پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی خداپناهی و همکارانش

پرسشنامه حمایت اجتماعی خداپناهی و همکارانش به نقل از فتاحی شامل 34 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
حمایت اجتماعی: بنا به تعریف وبر, واژه سبک زندگی برای اشاره به شیوه های رفتار, لباس پوشیدن, سخن گفتن, و اندیشیدن به کار می رود. ( فاضلی,1391؛ فتاحی، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
منظور از حمایت اجتماعی در این تحقیق نمره ای است. که آزمودنی ها از پرسشنامه حمایت اجتماعی خداپناهی و همکاران (1393) به دست می آورند.

مولفه های پرسشنامه
گویه های یک تا 18 حمایت عاطفی، گویه های 19 تا 28 حمایت اطلاعاتی و 29 تا 34 حمایت ابزاری را می سنجند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش فتاحی (1393) به اعتبار قابل قبول در این پژوهش،. ابتدا طی جلسات متعدد با کمک استاد راهنما به انتخاب معتبرترین شاخص های گردآوری شده. از بین شاخص های حاضر در پرسش نامه های موجود و آزمون شده قبلی، اقدام نمودیم. علاوه برآن، تمامی گویه های استخراج شده. در اختیار چند تن از اساتید و کارشناسان مرتبط با موضوع مورد مطالعه قرار گرفت. اشتراک نظر آنها بر گویه ها، مبنی بر معتبر بودن سنجه مورد نظر بود.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش فتاحی(1393)، به این منظور محقق ابزار طراحی شده را با یک گروه 30 نفره به اجرا درآورده. و سپس با نرم افزار آماری اس پی اس اس, ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد که نتیجه شاخص ها به شرح زیر است.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 34 سوال
تعداد مولفه: 3 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD