پرسشنامه خودپنداره تحصیلی یس یسن چن

پرسشنامه خودپنداره تحصیلی یس یسن چن

پرسشنامه استاندارد خودپنداره تحصیلی یس یسن چن

پرسشنامه خودپنداره تحصیلی یس یسن چن 2006 دارای 15 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

این پرسشنامه 15 سوال داشته و هدف آن ارزیابی ابعاد مختلف خودپنداره تحصیلی (عمومی، آموزشگاهی، غیرآموزشگاهی) می باشد. طیف نمره گذاری آن بر اساس طیف لیکرت پنج گزینه ای می باشد. که در جدول گزینه ها و نیز امتیاز مربوط به هر گزینه ارائه گردیده است.

خودپنداره تحصیلی مجموعه ای از عقاید و نگرش ها، توجهات دانش آموزان درباره مجموعه مهارت های علمی و اجرای خود است. (لنت براون و گور،  1997). خود پنداره تحصیلی به طور خیلی قوی با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد. (مارش،  1990) و به عنوان یک سازه مهم روان شناسی شناخته شده است که بر پیشرفت تحصیلی موثر باشد. (کوکلی و پتل ، 2007).

خودپنداره تحصیلی

پژوهش های زیادی در رابطه با توسعه مدل های موثر برای شرح خودپنداره تحصیلی صورت گرفته است. از جمله پژوهش های خود پنداره علمی که توسط شاولسون انجام گرفت. وی خود پنداره تحصیلی را تک بعدی در نظر گرفت،. مدل شاولسون موقعی بیان گردید که دیدگاه رشد شخص دیدگاه غالبی بود.

اما مدل های جدید خود پنداره تحصیلی را به صورت چند بعدی در نظر می گیرد. از جمله اسانتون و هوین  خود پنداره علمی را به عنوان یک سازه مفید چند بعدی یا مدل سلسله مراتبی فرض کردند. فرض این دو دانشمند اساسی برای تئوری های جانز و کولی  شد. (بیرن و گوین  ، 1996).

روایی و پایایی پرسشنامه

در پژوهش افشاری زاده و همکاران (1392) روایی محتوایی، روایی سازه . و روایی همگرای این پرسشنامه با پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ مورد سنجش قرار گرفت و تایید گرفت. برای محاسبه پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده گردید.

مشخصات پرسشنامه خودپنداره تحصیلی یس یسن چن

روایی و پایایی: دارد
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
تعداد سوال: ۱۵
تعداد بعد: ۳
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 3
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 3

فرمت فایل: WORD