پرسشنامه خودکارآمدی شغلی Bandura

پرسشنامه خودکارآمدی شغلی Bandura

پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی شغلی Bandura در سال 1979 طراحی شده است و شامل 8 سوال است. که دارای امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
خودکارآمدی: باورهای افراد نسبت به توانایی شان برای انجام وظایف محوله (سارجی،2015).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از خودکارآمدی نمره ای است كه پاسخ دهنده گان به سوالات 8 گویه ای پرسشنامة خودکارآمدی می دهند.

خودکارآمدی شغلی

روایی و پایایی پرسشنامه
روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش سارجی(2015) روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش سارجی(2015) پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ 87/ درصد ذکر شده است.

پرسشنامه

مشخصات پرسشنامه خودکارآمدی شغلی Bandura

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 8 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 4
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 4

فرمت فایل: ورد آفیس WORD