پرسشنامه خودکنترلی رزنبام 36 سوالی

پرسشنامه خودکنترلی رزنبام 36 سوالی

پرسشنامه استاندارد خودکنترلی رزنبام

پرسشنامه خودکنترلی رزنبام به نقل از یزدانی دارای 36 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
خودکنترلی : خودکنترلی را مایر و سالووی (2003)، تحت عنوان کاربرد صحیح هیجانها معرفی می نماید. و اعتقاد دارند که قدرت تنظیم احساسات موجب افزایش ظرفیت شخص برای تسکین دادن خود،. دور کردن اضطراب ها، افسردگی ها یا بی حوصلگی متداول می شود. (صفری،1387، به نقل از یزدانی،1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این تحقیق منظور از خود کنترلی نمره ای است که آزمودنی ها از پرسشنامه خود کنترلی رزنبام کسب می کنند.

مولفه های پرسشنامه

برنامه خود کنترلی رزنبام است که به صورت خودگزارشی می باشد و شناخت های مورد استفاده افراد برای کنترل پاسخ های هیجانی و فیزیولوژیکی،. حل مسئله وتوانایی به تأخیر انداختن خشنودی فوری و باورهای آن در مورد خودکنترلی در مواجهه با مشکلات رفتاری را مورد اندازه گیری قرار می دهد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). روایی مقیاس خود کنترلی رزنبام در مطالعه ای که توسط بهرامی(1382)،. بر روی بیماران مانیا انجام گرفت، به دست آمد این طریق که ابتدا آزمون خودکنترلی بر روی آزمودنیها اجرا شد. وسپس یک چک لیست به بیماران داده شد تا موقعیتهایی که در طول چند هفته با آن مواجه شده اند. و موجب آزار او گشته اند را در آن ثبت کند.

در این جدول بایستی احساسات و افکار همراه با این موقعیتها را ثبت کنند. و بنویسند که برای کنترل این احساسات و افکار تا چه حد موفق بوده اند. و میزان کنترل را از 1 تا 5 درجه بندی کنند (بسیار کم = 1)،. (کم = 2)، (متوسط = 3)، (زیاد = 4)، (خیلی زیاد = 5)،. سپس جمع نمرات در طول یک هفته به دست آمد. و همبستگی آن با نمرات خود کنترلی به دست آمده از مقیاس خود کنترلی رزنبام محاسبه شد. و از طریق روایی مقیاس خودکنترلی رزنبام بدست آمد، نتایج فوق در جدول ذیل آمده است.

مشخصات پرسشنامه خودکنترلی رزنبام

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 36 سوال
تعداد مولفه: 4 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD