پرسشنامه خود شی انگاری نل و فردریکسون 1998

پرسشنامه خود شی انگاری نل و فردریکسون 1998

پرسشنامه استاندارد خود شی انگاری نل و فردریکسون

پرسشنامه استاندارد خود شی انگاری شامل 10 سوال و دو مولفه می باشد. که توسط نل و فردریکسون در سال 1998 به منظور سنجش خود شی انگاری طراحی شده است.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
خودشی انگاری : خودشی انگاری زمانی اتفاق می افتد که بدن زن یا قسمتی از آن یا قابلیت های جنسیش از فرد جدا شده . و به عنوان نمایش گر او تلقی می شود. (فردریکسون و رابرت، 1997؛ به نقل از رضایی، 1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
خودشی انگاری در این پژوهش بر اساس نمره آزمودنی در پرسشنامه خودشیء انگاری مشخص می گردد.

مولفه های پرسشنامه
5 مقیاس مرتبط با نگرش های مبتنی بر ظاهر بوده (جذابیت جنسی، عضلات سفت، وزن، جذابیت فیزیکی و اندازه اعضای بدن)،. در حالی که 5 مقیاس دیگر مرتبط با اجزا مبتنی بر خصوصیات فیزیکی می باشد. ( سطح انرﮋی، سلامتی، قدرت، تناسب فیزیکی و هماهنگی فیزیکی).

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پروژهش رضایی (1392) روایی محتوایی و صوری و ملاکی این پرسشنامه مناسب ارزیابی شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390). ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده در پژوهش رضایی (1392) برای این پرسشنامه بالای 7/0 برآورد شد.

مشخصات پرسشنامه خود شی انگاری نل و فردریکسون

روایی و پایایی: دارد (پایایی تک تک مولفه ها ذکر شده است)
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
مقاله بیس: دارد (یک مقاله فارسی+ یک مقاله انگلیسی)
تعداد سوال: 10 سوال
تعداد مولفه: 2 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 4
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 4

فرمت فایل: WORD