پرسشنامه خود پندار تحصیلی

پرسشنامه خود پندار تحصیلی

پرسشنامه استاندارد خود پندار تحصیلی

پرسشنامه خود پندار تحصیلی دلاور دارای 40 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی:
خودپنداره تحصیلی : شبکه ای از عقاید و باور های مثبت و منفی در مورد خود، پذیرش یا رد خود می باشد. خود پندارۀ تحصیلی نیز فرایند شکل گیری ارزشیابی از خود پندارۀ متأثر از تجربه های آموزشی دانش آموزان و تفسیر محیط آموزرشی آنه ست. چرا که هر فرد در ذهن خود، تصویری از خویشتن دارد، به عبارت دیگر، ارزشیابی کلی فرد از شخصیت خویش را «خود پنداره» یا «خود انگاره» می نامند. این ارزشیابی ناشی از ارزشیابی های ذهنی است. که معمولاّ از ویژگی های رفتاری خود به عمل می آوریم. در نتیجه، خودپنداره ممکن است مثبت یا منفی شود.(ابراهیمی قوام آبادی،1377).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از خودپنداره تحصیلی نمره ای است. که پاسخ دهنده گان به سوالات 40 گویه ای پرسشنامه خودپنداره تحصیلی می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم ( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش ( ابراهیمی قوام آبادی،1377) روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده است. و اعتبارمحتوایی آن 78/. گزارش شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش (ابراهیمی قوام آبادی،1377) پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ به ترتیب زیر به دست آمده است.

مشخصات پرسشنامه خود پندار تحصیلی

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 40 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD