پرسشنامه دانش جنسی هوپر 15 سوالی

پرسشنامه دانش جنسی هوپر 15 سوالی

پرسشنامه استاندارد دانش جنسی هوپر

پرسشنامه دانش جنسی هوپر به نقل از رحیمی دارای 15 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
دانش جنسی : یکی از مولفه های مهم یک ارتباط جنسی موفق، دانش و آگاهی جنسی است. حیطه های مهم دانش جنسی که باید مورد توجه قرار گیرد. عبارتند از: آناتومی جنسی- چرخه پاسخ جنسی و انواع اختلالات جنسی شایع در زنان هستند که در جلسه مشاوره و درمان جنسی در اختیار مراجعین قرار می گیرند. (رحیمی، 1388).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از دانش جنسی نمره ای است که فرد در پرسش نامه دانش جنسی هوپر (1992) کسب می کند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم(سرمد و همکاران،1390). در پژوهش رحیمی (1388) روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری انجام گرفته است. به این صورت که پرسشنامه مذکور توسط پنج متخصص مشاوره و پزشک متخصص زنان و زایمان تایید شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش رحیمی (1388) برای تعیین همسانی درونی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که این ضریب برابر 72/0 بدست آمده است.

مشخصات پرسشنامه دانش جنسی هوپر

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 15 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD