پرسشنامه راهبردهای کاریابی حکیمیان

پرسشنامه راهبردهای کاریابی حکیمیان

پرسشنامه استاندارد راهبردهای کاریابی

پرسشنامه راهبردهای کاریابی حکیمیان 1392 شامل 10 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
راهبردهای کاریابی : استفاده از منابع معمولی) شامل: آگهی های استخدامی روزنامه ها، ماهنامه های تجاری، اینترنت،. ارسال کارنامه شغلی یا رزومه، مراجعه به نمایندگی های استخدام موقت یا دائمی و کار داوطلبانه یا کارورزی در طول تحصیل) که افراد برای یافتن کار و شغل از آن ها استفاده می کنند. ( رید،1997؛ به نقل از حکیمیان، 1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
راهبردهای کاریابی: با استفاده از پرسشنامه ی محقق ساخته سنجیده می شود. این پرسشنامه شامل 10 سوال است که 10شیوه ی کاریابی را مطرح می نماید. هر سوال به ترتیب یکی از این 10 راهبرد کاریابی را می سنجد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم(سرمد و همکاران،1390). در پژوهش حکیمیان(1392) برای تعیین روایی از روایی محتوا استفاده شده است. بدین صورت که پرسشنامه به تایید 5 نفر از متخصصین رسید و پس از آن در یک نمونه ی 40 نفری از جامعه اصلی اجرا گردید.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش حکیمیان (1392) همسانی درونی از طریق آلفای کرونباخ معادل87/0 و پایایی آن پس از یک ماه از طریق بازآزمایی86/0 به دست آمد که قابل قبول است.

مشخصات پرسشنامه راهبردهای کاریابی حکیمیان

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 10 سوال
تعداد مولفه: 10 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 8
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 8

فرمت فایل: WORD