پرسشنامه رضایتمندی کارکنان GDI به نقل از احیایی

پرسشنامه رضایتمندی کارکنان GDI به نقل از احیایی

پرسشنامه استاندارد رضایتمندی کارکنان GDI

پرسشنامه رضایتمندی کارکنان GDI به نقل از احیایی 1392 شامل 22 سوال است. و دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
رضایت شغلی : رضایت شغلی عبارت است از میزان احساسات و نگرش های مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارا می باشند. (مقیمی،1380؛ به نقل از احیایی، 1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
رضایت شغلی : شامل پنج مؤلفه پرداخت، ماهیت شغل، فرصت های ارتقاء، سرپرست و همکاران می باشد. که با استفاده از پرسشنامه ای استاندارد که برای این منظور در نظر گرفته شده است، اندازه گیری می شود. منظور از رضایت شغلی نمره ای است که آزمودنی ها در پاسخ به سؤالات پرسشنامه استاندارد شده رضایت شغلی بدست می آورند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش احیایی (1392) نخست، جهت روایی صوری پرسشنامه و صحت و سقم سؤالات، پرسشنامه در بین 5 نفر از پاسخگویان و متخصصین توزیع شد. و پس از اطمینان از نتایج به دست آمده، پرسشنامه در جامعه آماری پژوهش به منظور بررسی رابطه استرس شغلی با رضایتمندی و انگیزه کارکنان مورد استفاده قرار گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش احیایی (1392)، به منظور سنجش پایایی این پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضریب 76/0 به دست آمد.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 22 سوال
تعداد مولفه: 6 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD