پرسشنامه استاندارد رضایت از ارتباطات دونز و هزن 1977

پرسشنامه استاندارد رضایت از ارتباطات دونز و هزن 1977

پرسشنامه رضایت از ارتباطات

پرسشنامه استاندارد رضایت از ارتباطات توسط دونز و هزن در سال 1997 به منظور سنجش رضایت از ارتباطات طراحی شده است. و شامل 40 سوال و 8 مولفه است. که دارای امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
رضایت از ارتباطات : شامل احساس رضایت از جنبه‌های مختلف ارتباط در یک سازمان است. این نوع رضایت می‌تواند در ارتباط با روش‌های ارتباطی باشد و یا نباشد. در مجموع رضایت ارتباطی ارزشیابی موثر روش‌های ارتباطی یک کارمند در سازمان است. و به عنوان یک سازه چند بعدی به شمار می‌آید. (رضایی درستکار، 1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از رضایت ارتباطی نمره ای است. که پاسخ دهندگان از پرسشنامه رضایت ارتباطی هازن و دانز دریافت می کنند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش رضایی درستکار (1392) روایی پرسشنامه،. از طریق سنجش روایی صوری و محتوایی به دست آمد. در روایی صوری و محتوایی، ظاهر، کمیت و کیفیت سوالات از نظر خبرگان متخصص مورد بررسی قرار می گیرد. پرسشنامه تحقیق حاضر، به رویت استاد راهنما و استاد مشاور رسید. و بعد از بررسی توسط ایشان مورد تایید قرار گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش احمدی رضایی درستکار (1392). برای اطمینان از پایایی سوالات از روش محاسبه آلفای کرونباخ برای یک نمونه گیری اولیه شامل 30 پرسشنامه استفاده شده. و سپس با استفاده از داده های بدست آمده به کمک نرم افزار SPSS میزان پایایی پرسشنامه محاسبه گردید.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 40 سوال
تعداد مولفه: 8 مولفه (سوالات مرتبط با هر مولفه مشخص است)
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مقاله بیس: دارد (دو مقاله انگلیسی به همراه نسخه انگلیسی پرسشنامه)
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD