پرسشنامه رفتارهای ضد تولید فاکس اسپکتور به نقل از شیخ‌ خوزانی

پرسشنامه رفتارهای ضد تولید فاکس اسپکتور به نقل از شیخ‌ خوزانی

پرسشنامه استاندارد رفتارهای ضد تولید فاکس اسپکتور

پرسشنامه رفتارهای ضد تولید فاکس اسپکتور 2002 به نقل از شیخ‌ خوزانی 1393 شامل 44 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
رفتارهای ضد تولید: به رفتارهایی اشاره دارند که تعمداً و از روی میل به سازمان و افراد در محیط کار چون همکاران، سرپرستان و مشتریان ضربه و آسیب وارد می‌کند. و شامل پرخاشگری، رفتار خصمانه و زشت نسبت به همکاران، تخریب تجهیزات سازمان، انجام هدفمند کار به صورت نادرست،. سرقت و تلاش برای بازداری از کار دیگران می‌باشد (مهداد، 1389؛ به نقل از شیخ‌خوزانی، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از تعریف عملیاتی رفتارهای ضد تولید کلی نمره‌ای است. که فرد از پرسشنامه رفتارهای ضد تولید فاکس واسپکتور (2002) به دست می‌آورد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش شیخ‌خوزانی (1392) از طریق روایی صوری تعیین شد به صورت که پرسشنامه در اختیار چند تن از اساتید و صاحب نظران قرار گرفت. و پس از بررسی روایی ابزار تایید شد.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش شیخ‌خوزانی (1392)، به منظور سنجش پایایی هر یک از ابعاد این پرسشنامه نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. آلفای کرونباخ برای رفتارهای ضد تولید معطوف به سازمان و معطوف به همکاران و رفتارهای ضد تولید کلی به ترتیب:89/0، 95/0 و 94/0 بدست آمد.

مشخصات پرسشنامه رفتارهای ضد تولید فاکس اسپکتور به نقل از شیخ‌ خوزانی

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 44 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 7
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD