پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اسمیت و ارگان 1983

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اسمیت و ارگان 1983

پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی اسمیت و ارگان

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی توسط اسمیت و ارگان در سال 1983 ساخته شده است این مقیاس دارای 16 گویه و 4 مولفه می باشد. که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ای (کاملا مخالف تا کاملا موافق) و هر ماده دارای ارزشی بین 1 تا 5 است. با سؤالاتی مانند: (من به کارکناني که غيبت داشته اند کمک مي کنم.) رفتار شهروندی سازمانی را می سنجد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
رفتار شهروندی سازمانی : رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه است. که مستقیماً به وسیله سیستم های رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده است،. اما با این وجود باعث ارتقای اثر بخشی و کارایی عملکرد سازمان می شود.

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از رفتار شهروندی سازمانی نمره ای است. كه پاسخ دهنده گان به سوالات 16 گویه ای پرسشنامة رفتار شهروندی سازمانی می دهند.

مولفه های پرسشنامه
1) رفتار یاری کننده 1 تا 4
2) وظیفه شناسی 5 تا 8
3) اخلاق اجتماعی 9 تا 13
4) ادب شغلی 13 تا 16
هر مولفه دارای 4 سوال می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش (حیدری و شکوهی طرقی ، 1393) روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.

پایایی ابزار جمع آوری داده
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. (سرمد و همکاران،1392). در پژوهش (حیدری و شکوهی طرقی، 1393) پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ بالای 70/0 به دست آمده است.

مشخصات پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اسمیت و ارگان

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
مولفه: دارد
تعداد سوال: 16 سوال
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 4
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 4

فرمت فایل: WORD