پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی مارکوزی و زین به نقل از فکوری

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی مارکوزی و زین به نقل از فکوری

پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی مارکوزی و زین 2011 به نقل از فکوری 1393 شامل 27 سوال است. که دارای امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
رفتار شهروندی سازمانی : عبارت است از رفتاری خود جوش، آگاهانه و داوطلبانه که فرد به خاطر انجامش مورد تشویش قرار نمی گیرد. ولی انجام این رفتارها به صورت مداوم و مستمر در یک سازمان از یک طرف موجب اثر بخشی و موفقیت سازمانی . و از طرف دیگر سبب افزایش و رضایت مندی و بهبود عملکرد کارکنان می گردد. (Moorman- Harland,2011؛ به نقل از فکوری، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
رفتار شهروندی سازمانی شامل آداب اجتماعی، هماهنگی متقابل شخصی،. محافظت از منابع سازمان، جوانمردی و نزاکت میباشد.

مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه
شامل 27 سوال (4 سوال مربوط به آداب اجتماعی،4 سوال مربوط به نوع دوستی، 5 سوال مربوط به وجدان کاری،. 4 سوال مربوط به هماهنگی متقابل شخصی، 3 سوال مربوط به محافظت از منابع سازمان،. 3 سوال مربوط به مولفه جوانمردی و 4 سوال مربوط به نزاکت) و از روش پنج درجه ای لیکرت . (از 1= کاملاً موافقم تا 5=کاملاً مخالفم) استفاده شده است.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش فکوری (1393) برای تعیین روایی پرسشنامه طرح اولیه پرسشنامه تهیه گردید.

و پس از استفاده از نظریات استاد راهنما و مشاور،. در اختیار تعدادی از صاحب‌نظران جامعه مورد مطالعه قرار داده شده که در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید. و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی تدوین گردید.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390).

در پژوهش چنگی فکوری (1393) پایایی پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ . برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS به ترتیبی که در جدول زیر مشاهده می کنید، به دست آمد. در نهایت با اصلاحات لازم پرسشنامه نهایی طراحی شد و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 27 سوال
تعداد مولفه: 7 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 7
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD