پرسشنامه استاندارد رهبری چند عاملی باس و آوولیو

پرسشنامه استاندارد رهبری چند عاملی باس و آوولیو

پرسشنامه رهبری چند عاملی باس و آوولیو

پرسشنامه استاندارد رهبری چند عاملی باس و آوولیو 2000 شامل 36 سوال است. که دارای امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
سبک های رهبری : در مورد سبک رهبری مدل های گوناگونی وجود دارد. که در این تحقیق مدل چندگانه رهبری بر اساس مطالعات محقق و به دلیل جدیدتر بودن برگزیده شده است.

رهبری تحول آفرین : این سبک رهبری بیان کننده این امر است که چگونه رهبران قادر خواهند بود. از طریق برانگیختن نیازهای سطح بالا، پیروان را به انجام کارها، فراتر از حد انتظار ترغیب کنند. آنان به گونه ای رفتار می کنند که دیگران را به ارزش های اخلاقی متمایل نمایند، به پیروان احترام می گذارند.

و آن ها را تحسین می کنند، کارکنان را یاری می دهند تا به نفع سازمان فراتر از منافع شخصی شان عمل کنند. و جوی را ایجاد می کنند که کارکنان کاراتر عمل کنند و به زندگی سازمانی معنا می بخشند. (Khasawneh, 2012؛ به نقل از تقی پور، 1392).

رهبری تبادلی : رهبری تبادلی عبارت است از رهبری مبتنی بر مبادله بین رهبر و پیرو به طوری که تمایلات فردی طرفین تأمین شود. (Yaghoobi & Moghaddami, 2009؛ به نقل از تقی پور، 1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش سبک رهبری مدیران توسط پرسشنامه رهبری چند عاملی باس و آوولیو اندازه گیری می شود.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش ؛ به نقل از تقی پور (1392) برای تعیین روایی پرسشنامه طرح اولیه پرسشنامه تهیه گردید.

و پس از استفاده از نظریات استاد راهنما و مشاور،. در اختیار تعدادی از صاحب‌ نظران جامعه مورد مطالعه قرار داده شده که در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید. و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی تدوین گردید.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. (سرمد و همکاران،1390).

در پژوهش تقی پور (1392)پایایی مولفه های پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ . برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS به دست آمد. در نهایت با اصلاحات لازم پرسشنامه نهایی طراحی شد. و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 36 سوال
تعداد مولفه: 9 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 7
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD