پرسشنامه روابط اجتماعی در مکان کاری Hanpachern et al 1997 and Madsen et al

پرسشنامه روابط اجتماعی در مکان کاری Hanpachern et al 1997 and Madsen et al

پرسشنامه استاندارد روابط اجتماعی در مکان کاری

پرسشنامه استاندارد روابط اجتماعی در مکان کاری Hanpachern et al 1997 and Madsen et al 2005 طراحی شده و شامل 4 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
روابط اجتماعی در مکان کاری: روابط اجتماعی در مکان کاری اساساً بر احساسات،. نگرش ها و ادراکات کارکنان (مثبت یا منفی) نسبت به همکارانشان در مکان کاری( سرپرستان، زیردستان و همتایان) یا کسانی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با آنها کار می کنند، متمرکز است . (Madsen et al, 2005).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از روابط اجتماعی در مکان کاری نمره ای است. كه پاسخ دهنده گان به سوالات 4 گویه ای پرسشنامة روابط اجتماعی در مکان کاری می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش Madsen et al, 2005 روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش Madsen et al, 2005 پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ 68/ درصد ذکر شده است.

مشخصات پرسشنامه روابط اجتماعی در مکان کاری

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری)
تعداد سوال: 4 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 4
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 4

فرمت فایل: WORD