پرسشنامه ساختار سازمانی استیفن رابینز به نقل از مالمیر

پرسشنامه ساختار سازمانی استیفن رابینز به نقل از مالمیر

پرسشنامه ساختار سازمانی

پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی استیفن رابینز به نقل از مالمیر شامل 18 سوال است. که دارای امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
ساختار سازمانی : مجموعه راه هایی است که کار را به وظایف مشخص تقسیم می کند. و هماهنگی میان آنها را فراهم می کند، ساختار، توزیع قدرت در سازمان را نشان می دهد. و صرفاً یک ساز و کار هماهنگی نیست بلکه فرآیند های سازمانی را تحت تأثیر قرار می دهد. ساختار سازمانی به الگوهای روابط درون سازمانی، اختیار و ارتباطات دلالت دارد. و روابط گزارش دهی، کانال های ارتباط رسمی تعیین مسئولیت و تفویض اختیار تصمیم گیری را روشن می سازد. ( مینتزبرگ،1377؛ به نقل از مالمیر، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
منظور محقق از واژه ساختار سازمانی در این پژوهش نمره ای است. که از پاسخ آزمودنی ها به سوالهای شماره 1 الی 18 پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی استیفن رابینز به دست می آید.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش مالمیر، (1393) روایی پرسشنامه، از طریق سنجش روایی صوری و محتوایی به دست آمد. در روایی صوری و محتوایی، ظاهر، کمیت و کیفیت سوالات از نظر خبرگان متخصص مورد بررسی قرار می گیرد. پرسشنامه تحقیق حاضر، به رویت استاد راهنما و استاد مشاور رسید. و بعد از بررسی توسط ایشان مورد تایید قرار گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.( سرمد و همکاران،1390).

در پژوهش مالمیر (1393)، از روش آلفای کرونباخ برای محاسبه پایایی (هماهنگی درونی) مولفه های پرسشنامه استفاده شده است. که نشان می دهد پرسشنامه، از سطح پایایی خوبی برخوردار هستند. در جدول زیر خروجی نرم افزار SPSS برای بررسی پایایی نشان داده شده است.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 18 سوال
تعداد مولفه: 3 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD