پرسشنامه سلیقه های فرهنگی

پرسشنامه سلیقه های فرهنگی

پرسشنامه استاندارد سلیقه های فرهنگی

پرسشنامه سلیقه های فرهنگی شامل 11 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
سلیقه های فرهنگی : منظور الگو‌های فرهنگی گزینشی و ترجیحی افراد است. که به واسطه آن افراد جایگاه اجتماعی خود را می‌یابند. (صادقی، 1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این تحقیق منظور از سلیقه های فرهنگی نمره ای است. که آزمودنی ها از پرسشنامه محقق ساخته سلیقه های فرهنگی (صادقی، 1392) به دست می آورند.

مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه
این 11 گویه به چهار دسته: رسانه های سمعی و بصری خارجی، رسانه های نوشتاری داخلی و خارجی ،. رسانه های سمعی و بصری داخلی و رسانه های شنیداری داخلی تقسیم بندی شده اند. که در سطح سنجش فاصله‌ای می‌باشند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش صادقی (1392) برای سنجش روایی پرسشنامه، از روایی صوری استفاده شده است. روایی صوری پرسشنامه با نظر اساتید مجرب و صاحب نظر علوم اجتماعی (استاد راهنما و مشاور) مورد تأیید قرار گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش صادقی (1392)، ضریب آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه بالاتر از 70/0 می باشد. که نشان می دهد هماهنگی درونی گویه های این متغیرها در حدمطلوبی است.

مشخصات پرسشنامه سلیقه های فرهنگی

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 11 سوال
تعداد مولفه: 4 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 4
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 4

فرمت فایل: WORD