پرسشنامه سنجش رفتارهای زیست محیطی

پرسشنامه سنجش رفتارهای زیست محیطی

پرسشنامه استاندارد سنجش رفتارهای زیست محیطی

پرسشنامه سنجش رفتارهای زیست محیطی امامقلی 1390 شامل 28 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
رفتارهای زیست محیطی : مجموعه ای از کنشهای افراد جامعه نسبت به محیط زیست است. که در یک طیف وسیع از احساسات، تمایلات و آمادگی های خاص برای رفتار نسبت به محیط زیست را شامل می شود. افراد هر اجتماعی بر حسب شرایط و مقتضیات خاص اجتماعی و فرهنگی برخورد متفاوتی نسبت به محیط زیست دارند. این برخوردها و رفتارها ممکن است کاملاً منفی و بر علیه محیط زیست و یا بالعکس کاملاً مثبت و بر له محیط زیست باشد. (خوش فر و همکاران، 1388؛ به نقل از امامقلی، 1390).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
رفتارهای زیست محیطی در این پژوهش عبارت است از نمره ای که آزمودنی ها از پرسشنامه محقق ساخته سنجش رفتارهای زیست محیطی کسب می کنند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش سلطان امامقلی (1390)، به منظور بررسی روایی (محتوایی) پرسش نامه مذکور از تنی چند از اساتید و صاحب نظران راجع به محتوای آن سؤال شد. و با اعمال تغییرات پیشنهادی ایشان، تأیید نظر ایشان مبنی بر روا بودن ابزار اخذ شد.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش سلطان امامقلی (1390)، برای سنجش پایایی پژوهش حاضر، از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. دامنه تغییرات آلفا بین 0 تا 1 است که هر چه مقدار آلفا بیشتر باشد پایایی مقیاس بیشتر خواهد بود. برای انجام این آزمون ابتدا تعداد 40 پرسشنامه در شهرهای مورد مطالعه توزیع شد که مقدار ضریب این آزمون در جدول زیرآمده است.

مشخصات پرسشنامه سنجش رفتارهای زیست محیطی

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 28 سوال
تعداد مولفه: 6 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD