پرسشنامه سنجش عوامل تاثیر گذار بر صنعت بانکداری قهرمانی

پرسشنامه سنجش عوامل تاثیر گذار بر صنعت بانکداری قهرمانی

پرسشنامه استاندارد سنجش عوامل تاثیر گذار بر صنعت بانکداری قهرمانی

پرسشنامه سنجش عوامل تاثیر گذار بر صنعت بانکداری قهرمانی دارای 38 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
عوامل تاثیر گذار بر صنعت بانکداری : این متغیر بر اساس مدل پنج فاکتوری پورتر (1985) سنجیده می شود. که در این پژوهش ما سه مؤلفه ی رقابت موجود،. قدرت چانه زنی مشتریان و تهدید تازه واردان (رقبای جدید در صنعت) را مورد مطالعه قرار می دهیم. (قهرمانی، 1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش عوامل تاثیر گذار بر صنعت بانکداری از طریق پرسشنامه ای که بدین منظور طراحی شده اندازه گیری می شود.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش (قهرمانی، 1390) در این پژوهش، به دلیل استاندارد بودن پرسشنامه . و با توجه به نظر استاد راهنما و اساتید هیأت علمی در رشته مدیریت، پرسشنامه دارای روایی محتوایی می باشد.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش قهرمانی (1392) پایایی وامل تاثیر گذار بر صنعت بانکداری با آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 38 سوال
تعداد مولفه: 11 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 7
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD