پرسشنامه سنجش قابلیت های کارآفرینی

پرسشنامه سنجش قابلیت های کارآفرینی

پرسشنامه استاندارد سنجش قابلیت های کارآفرینی زندی

پرسشنامه سنجش قابلیت های کارآفرینی زندی 1392 شامل 31 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
کارآفرینی: کارآفرینی رفتاری مدیریتی است که بطور دائم از فرصت ها برای دستیابی به نتایج مافوق ظرفیت های افراد بهره برداری می کند. (احمدپور داریانی و مقیمی، 1385؛ به نقل از زندی؛ 1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
برای اندازه گیری قابلیت های کارآفرینی معلمان از پرسشنامه ای محقق ساخته استفاده شده که تعریف عملیاتی آنها به شرح زیر می باشد.

  1. توفیق طلبی: توفیق طلبی در این پژوهش بوسیله سؤال های 1 الی 6 پرسشنامه مشخص می شود.
  2. نیاز به استقلال: نیاز به استقلال در این پژوهش بوسیله سؤال های 7 الی 9 پرسشنامه مشخص می شود.
  3. گرایش به خلاقیت: گرایش به خلاقیت در این پژوهش بوسیله سؤال های 10 الی 13 پرسشنامه مشخص می شود.
  4. تمایل به ریسک و مخاطره: تمایل به ریسک و مخاطره در این پژوهش بوسیله سؤال های 14 الی 19 پرسشنامه مشخص می شود.
  5. کنترل درونی: کنترل درونی در این پژوهش بوسیله سؤال های 20 الی 25 پرسشنامه مشخص می شود.
  6. تحمل ابهام: تحمل ابهام در این پژوهش بوسیله سؤال های 26 الی 31 پرسشنامه مشخص می شود.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش زندی(1392) پرسشنامه مذکور برای سنجش روایی صوری به چند تن از اساتید و متخصصان ارائه شد و پس ار تایید آنها مورد استفاده قرار گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش زندی (1392)، برای سنجش پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ که بر همسانی درونی مؤلفه ها تأکید دارد، استفاده شد و ضریبی برابر با 79/0 به دست آمد.

مشخصات پرسشنامه سنجش قابلیت های کارآفرینی

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 31 سوال
تعداد مولفه: 6 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD